Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 91/98 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Misbruik van de machtspositie van de RAI in de radiosector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 91/98 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Misbruik van de machtspositie van de RAI in de radiosector

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0091/98 van Ernesto Caccavale (UPE) aan de Commissie (20 januari 1998)

Betreft: Misbruik van de machtspositie van de RAI in de radiosector

Bij gelegenheid van de recente sluiting van een dienstencontract tussen het Italiaanse Ministerie van Communicatie en de RAI (Radiotelevisione Italiana) heeft laatstgenoemde het recht verworven een speciaal radionet te creëren voor de landelijke uitzending van radioprogramma's die uitsluitend aan de parlementaire activiteiten gewijd zijn; andere radiozenders die belangstelling hadden voor het verlenen van deze dienst, hebben niet de mogelijkheid gekregen concurrerende offertes in te dienen bij het ministerie op basis van een open en transparante aanbestedingsprocedure.

De radio-uitzending van de parlementaire activiteiten in Italië werd tot 21 november 1997 verzorgd door Radio Radicale op grond van een overeenkomst die met het Ministerie Post en Telecommunicatie op 21 november 1994 was gesloten en waarvan de verlenging herhaaldelijk is geweigerd.

Kan de Commissie nagaan of hierbij sprake is geweest van misbruik van de machtspositie door de RAI met het doel haar toch al stevige positie in Italië te versterken en deze uit te breiden tot de naburige Europese markten?

Is de Commissie niet van mening dat er voor de uitzending van de parlementaire activiteiten een openbare aanbestedingsprocedure op Europees niveau gehouden zou moeten worden op basis van de geldende communautaire bepalingen?

Kan de Commissie bovendien nagaan of dit misbruik afbreuk doet aan de belangen van de concurrenten op de radiomarkt op nationaal niveau en aan het recht op pluralistische informatie van de consumenten/luisteraars, die paradoxaal genoeg meer abonnementsgeld zullen moeten gaan betalen voor de RAI?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (17 februari 1998)

De geachte afgevaardigde legt aan de Commissie het probleem voor van de verenigbaarheid van het communautaire recht van de sluiting van een "dienstencontract¨ tussen het Italiaanse ministerie van Communicatie en de RAI (Radio televisione italiana), waarin laatstgenoemde het recht verworven heeft een "speciaal radionet te creëren voor de uitzending van radioprogramma's die uitsluitend aan de parlementaire activiteiten gewijd zijn¨. De Commissie wordt met name verzocht na te gaan of hierbij sprake is geweest van misbruik van de machtspositie door de RAI ten nadele van de concurrenten en luisteraars wier belangen beter zouden kunnen worden behartigd door een via een openbare aanbestedingsprocedure toegekende dienst.

Volgens de informaties waarover de Commissie beschikt, heeft de Italiaanse Raad van ministers op 16 januari 1998 een wetsontwerp goedgekeurd, teneinde Radio Radicale te machtigen gedurende het lopende jaar de radio-uitzending van de parlementaire activiteiten voort te zetten, met het oog op de toekomstige toekenning van deze dienst via een open aanbestedingsprocedure.

In het licht van deze ontwikkelingen, is de Commissie van mening dat in dit stadium de noodzakelijke premissen ontbreken om, zoals de geachte afgevaardigde dit wenst, een onderzoek naar eventueel misbruik van een machtspositie te rechtvaardigen.