Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 721/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 721/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0721/98

van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie

(18 maart 1998)

Betreft: Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten

Gezien haar voorstel voor een verordening (EEG) 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten (COM(97) 0252 def. - 97/0155 COD)(1), overwegende dat kan worden ingestemd met de Commissievoorstellen aangezien hierbij de doelstellingen van het SLIM-initiatief om tot eenvoudiger, doorzichtiger en doeltreffender voorschriften te komen in de praktijk worden gebracht en omdat zij voldoen aan de aanbevelingen van de Intrastat-groep die aan het proefproject heeft deelgenomen,

kan de Commissie voor de gehele Europese Unie een enkel formulier invoeren voor de aanvullende declaratie, teneinde ondernemingen met dochter- of zustermaatschappijen in meerdere lidstaten tegemoet te komen en de verzamelde gegevens meer uniform te maken?

Antwoord van de heer de Silguy namens de Commissie

(12 mei 1998)

Met haar voorstel voor de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem beoogt de Commissie het aantal in te vullen gegevens te verminderen en zo de belasting voor de ondernemingen te verlichten. Dit voorstel maakt deel uit van een pakket vereenvoudigingsmaatregelen die de Commissie op basis van de aanbevelingen van de werkgroep SLIM-Intrastat heeft voorgesteld.

In de ontwerptekst worden twee soorten gegevens voorgesteld, namelijk verplichte en facultatieve, die ook al in het huidige Intrastat-systeem bestaan. Het verplichte gedeelte omvat een vaste reeks gegevens die in de hele Gemeenschap worden verzameld. Het facultatieve gedeelte kan voor de verzameling van gegevens op nationaal niveau worden gebruikt, maar de beslissing hierover ligt bij de lidstaten. Er zullen dus verschillen blijven bestaan tussen de diverse lidstaten met betrekking tot de gegevens die moeten worden gedeclareerd.

Er zij op gewezen dat in 1993 met het nieuwe Intrastat-systeem ook een uniform formulier is ingevoerd dat alle verplichte en facultatieve gegevensvelden omvat (Verordening (EEG) 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende de gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de lidstaten(2)). De declaranten hebben in principe de keuze tussen dit formulier en het beschikbare nationale formulier.

De declaranten kunnen hun aangifte ook elektronisch indienen met het formulier uit het IDEP/CN8 - softwarepakket dat in het kader van het Edicom-project is ontwikkeld en momenteel in twaalf lidstaten wordt gebruikt. In 1999 zal dit programma worden herzien, waarbij met name ten behoeve van ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn een multinationale en meertalige optie zal worden toegevoegd.

(1) PB C 203 van 3.7.1997, blz. 10.

(2) PB L 364 van 12.12.1992.