Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 742/98 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Westelijke as

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 742/98 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Westelijke as

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0742/98 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie (18 maart 1998)

Betreft: Westelijke as

Kan de Commissie zeggen in welk stadium het project voor de zogenaamde westelijke as zich bevindt? Kan zij, overwegende dat volgens bepaalde bronnen reeds is begonnen met de aanleg van de weg en de desbetreffende onteigeningen, hetgeen verzet en klachten uitlokt, zeggen of er een milieu-effectstudie is uitgevoerd en wat precies haar voorstel is?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (16 april 1998)

Het operationeel programma "grote verkeerswegen¨ in het kader van het communautair bestek voor Griekenland voor de periode 1994-1999 voorziet alleen in medefinanciering van de aanleg van twee delen van de "westelijk as¨: de ringweg rond Agrinio en die rond Preveza. De Griekse autoriteiten zouden voornemens zijn een voorstel in te dienen voor de medefinanciering van de rest van deze as in het kader van het communautair bestek voor de periode 2000-2006. Met het oog daarop hebben zij tijdens de recente wijziging van het huidige communautair bestek een voorstel ingediend tot medefinanciering van de studies betreffende deze as, inclusief de milieueffectrapporten, en heeft de Commissie daarmee ingestemd. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is met deze studies nog niet begonnen.

De technische studies en de milieurapporten betreffende de ringwegen rond Agrinio en Preveza zijn daarentegen reeds voltooid, en geconstateerd is dat, wat het milieu betreft, aan de geldende wetgeving wordt voldaan.