Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 971/98 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Uitbetaling van de structuurfondsen aan de lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 971/98 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Uitbetaling van de structuurfondsen aan de lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0971/98 van Robin Teverson (ELDR) aan de Commissie (30 maart 1998)

Betreft: Uitbetaling van de structuurfondsen aan de lidstaten

Kan de Commissie in detail uiteenzetten hoe en wanneer zij de kredieten van de communautaire structuurfondsen uitbetaalt aan de lidstaten? Wordt bijvoorbeeld aan de regering van het VK een jaarlijkse som vooruitbetaald voor het EFRO, het ESF, het EOGFL en het FIOV of vraagt de regering van het VK het geld achteraf aan tijdens de uitvoering van het programma? Graag zou ik een gedetailleerd antwoord ontvangen waarin alle vier structuurfondsen aan bod komen.

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (14 mei 1998)

De procedures voor betalingen door de Commissie aan de lidstaten uit de Structuurfondsen zijn vastgesteld bij artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad zoals gewijzigd ((PB L 193 van 31.7.1993. )). De betalingen houden verband met op communautair niveau aangegane betalingsverplichtingen en nemen de vorm aan van hetzij voorschotbetalingen, hetzij saldobetalingen voor werkelijk gedane uitgaven. Van elke betalingsverplichting kan tot 80 % worden betaald in de vorm van voorschotten. Het saldo wordt pas betaald nadat bij de Commissie een verslag is ingediend waaruit blijkt dat bij de uitvoering van het betrokken programma bevredigende vorderingen zijn gemaakt.

Deze bepalingen gelden voor alle Structuurfondsen en voor alle lidstaten, die er op hun beurt voor moeten zorgen dat de steun zo spoedig mogelijk bij de eindbegunstigden van de programma's terechtkomt.