Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 983/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Jubeljaar 2000 - een schuldenvrije start voor een miljard mensen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 983/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Jubeljaar 2000 - een schuldenvrije start voor een miljard mensen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0983/98

van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie

(2 april 1998)

Betreft: Jubeljaar 2000 - een schuldenvrije start voor een miljard mensen

Een kiezer vraagt wat het standpunt van Europa is met betrekking tot steun voor de campagne voor een eenmalige kwijtschelding, tegen het jaar 2000, van de achterstallige, niet-betaalbare schulden van de armste landen in de wereld. Deze campagne is bekend onder de naam Jubeljaar 2000 (Jubilee 2000).

Welke verplichtingen zou Europa naar de mening van de Commissie en gezien het bovenstaande op zich moeten nemen in verband met dergelijke humanitaire initiatieven?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie

(25 mei 1998)

De Commissie deelt de bezorgdheid van de campagne "Jubilee 2000" over de schuldproblemen in de armste landen. Het wordt steeds duidelijker dat een aantal arme landen nog steeds gebukt gaat onder een excessieve buitenlandse schuld, ondanks de grotere schuldvermindering van de laatste jaren, en ondanks hun inspanningen om economische hervormingen door te voeren.

Opgemerkt moet worden dat de Gemeenschap in de eerste plaats een subsidiedonor is, en dat zij in deze context een zeer kleine crediteur is. Voor een effectieve oplossing voor arme landen met een hoge schuldenlast (heavily indebted poor countries, HIPC) is coördinatie tussen alle crediteuren vereist. Het in 1996 gelanceerde HIPC-initiatief biedt een kader voor een dergelijke gecoördineerde actie. Doel van dit initiatief is de schuldenlast van de HIPC-landen terug te brengen tot een niveau dat duurzame aflossing mogelijk maakt, en daarmee deze landen te steunen bij het doorvoeren van economische hervormingen en het bestrijden van de armoede. De Commissie is voorstander van dit initiatief en acht haar deelname van groot politiek belang.

De Raad heeft op 12 februari 1998 een dergelijke deelname in principe bevestigd, wat betreft de vorderingen van de Gemeenschap op HIPC-landen. De Raad staat op het punt de rechtsgrond ervoor vast te stellen. Een formeel voorstel voor een besluit van de Raad werd door de Commissie aan de Raad voorgelegd; eenmaal vastgesteld maakt dit besluit een voortijdige aflossing mogelijk van bepaalde vorderingen van de Gemeenschap op HIPC's.

Er wordt op gewezen dat de Gemeenschap heeft besloten als crediteur en als donor deel te nemen aan het zoeken van een oplossing voor de schuldproblemen van de arme landen. De Gemeenschap heeft besloten tot een nieuwe verdeling van de Structurele-aanpassingsfaciliteit (SAF), en tot een verhoging met 10 tot 15 % van het bedrag dat wordt uitgetrokken voor landen die in aanmerking komen voor het HIPC-initiatief. Hiermee heeft de Commissie een verband gelegd tussen het HIPC-initiatief en grotere steun voor in de ontvangende landen uitgevoerde sociale programma's (in het kader van de structurele-aanpassingsprogramma's van de Gemeenschap opgezette tegenwaardefondsen worden in het algemeen aangewend voor uitgaven in de sociale sector).

Het HIPC-initiatief en bovengenoemde herverdeling van de SAF-middelen staan duidelijk in het teken van de campagne "Jubilee 2000". Het betreft hier mogelijk minder verstrekkende maatregelen, maar het zijn wel realistische maatregelen, gebaseerd op overeenstemming onder regeringen en multilaterale crediteuren om gecoördineerde actie te ondernemen en deze landen te helpen bij daadwerkelijke ontwikkeling.