Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1093/98 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Het aspect van de gelijke kansen en de interne elektriciteits- en gasmarkt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1093/98 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Het aspect van de gelijke kansen en de interne elektriciteits- en gasmarkt

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1093/98

van Susan Waddington (PSE) aan de Commissie

(7 april 1998)

Betreft: Het aspect van de gelijke kansen en de interne elektriciteits- en gasmarkt

De Raad van Ministers heeft de richtlijn inzake de interne markt voor elektriciteit alsmede een gemeenschappelijk standpunt over de ontwerprichtlijn inzake de interne gasmarkt aangenomen. Er bestaat bezorgdheid dat de interne markt negatieve gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in deze sectoren.

Gegevens van Eurostat en uit het verslag van de Commissie over de werkgelegenheid in Europa 1997, de Britse "Public Services Privatisation Research Unit" en de Europese Federatie van vakbonden van overheidsambtenaren tonen alle aan dat er gemiddeld een daling van de werkgelegenheid in deze sectoren tussen 1990 en 1996 van 3 à 4 % per jaar heeft plaatsgevonden. "Cambridge Econometrics" voorspelt een verlies van 250.000 banen op middellange termijn. Van deze daling van de werkgelegenheid zijn vrouwen in heviger mate de dupe. Het aantal vrouwen dat in de sector werkzaam was, daalde van 19,6 % in 1993 tot 18,6 % in 1995 (Eurostat).

Heeft de Commissie onderzocht wat de invloed van de interne elektriciteits- en gasmarkt op de werkgelegenheid, met name van vrouwen, in de betrokken sectoren zal zijn? Heeft zij zich een oordeel gevormd over de gevolgen van deze interne markt op basis van haar eigen beleid, zoals geformuleerd in Integratie van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidsvormen en acties (COM(96) 0067 def. van 21.2.1996)? En hoe denkt de Commissie het hoofd te bieden aan deze negatieve gevolgen voor vrouwen en is zij voornemens hierover in overleg te treden met de desbetreffende sociale partners?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie

(5 juni 1998)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-341/98 van mevrouw van Dijk(1).

(1) Zie blz. 10.