Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1096/98 van John CUSHNAHAN aan de Commissie. Consumentenbescherming in Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1096/98 van John CUSHNAHAN aan de Commissie. Consumentenbescherming in Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1096/98 van John Cushnahan (PPE) aan de Commissie (30 maart 1998)

Betreft: Consumentenbescherming in Ierland

De Ierse Consumers' Association is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die zich sinds 1996 inzet voor de Ierse consument.

Is het de Commissie bekend dat deze organisatie van DG XXIV heeft vernomen dat haar kredietaanvraag voor 1998 niet wordt ingewilligd?

Welke maatregelen stelt de Commissie, in het kader van het Verdrag van Amsterdam waarin de nadruk wordt gelegd op uitbreiding van de consumentenbescherming, voor opdat de rechten van de consument ook in Ierland worden bevorderd en waargenomen door een onafhankelijke consumentenorganisatie, zoals in alle andere EU-lidstaten bestaat?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (27 april 1998)

De Commissie kan bevestigen dat in het kader van een door de Commissie georganiseerde algemene oproep tot het doen van aanvragen een aanvraag van de Consumers' Association of Ireland (CAI) voor financiering van drie met elkaar verband houdende projecten is ontvangen.

De Commissie heeft ongeveer 380 aanvragen ontvangen, waarvan ongeveer 60 voor financiële steun zijn geselecteerd. Gezien de budgettaire beperkingen konden niet meer projecten worden gefinancierd.

De aanvraag van de CAI betrof de financiering van het magazine "Consumers Choice¨. De Commissie heeft dit gedurende een aantal jaren financieel gesteund, maar er is beslist dat het geen doelstelling van het communautaire consumentenbeleid kan zijn om een en dezelfde actie op doorlopende grondslag financieel te steunen. Dit zou het risico van afhankelijkheid van communautaire financiering met zich brengen, iets wat noch de Commissie, noch de begrotingsautoriteit wenst. Het besluit om het project van de CAI niet te financieren moet in deze context worden gezien. Deze motivering van het besluit van de Commissie is tijdens een onlangs gehouden vergadering aan de voorzitter van de CAI uiteengezet.

De Commissie wijst er echter op dat twee projecten van consumentenorganisaties in Ierland zijn geaccepteerd. Deze houen nauwer verband met de in 1998 voor steun vastgestelde prioriteiten.

Tenslotte is de Commissie voornemens een grote conferentie mede te financieren, die dit jaar in Ierland zal worden gehouden over de nieuwe bepalingen inzake consumentenbeleid in het Verdrag van Amsterdam.