Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1405/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Willekeur bij en doorzichtigheid van de aankondigingen voor steunverlening uit de Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1405/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Willekeur bij en doorzichtigheid van de aankondigingen voor steunverlening uit de Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1405/98

van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie

(11 mei 1998)

Betreft: Willekeur bij en doorzichtigheid van de aankondigingen voor steunverlening uit de Structuurfondsen

Enkele regionale overheden (zoals de regio Marche) hechten hun goedkeuring aan de aankondigingen voor de toegang tot de communautaire Structuurfondsen uit hoofde van doelstelling 5 B, in het kader van het DOCUP dat zij dienen te overleggen aan de Commissie, zonder daarbij aan te geven hoeveel middelen voor elke actie worden gereserveerd.

1. Acht de Commissie deze procedure in strijd met de beginselen van doorzichtigheid waarop de maatregelen van de EU dienen te berusten?

2. Is de Commissie van mening dat de burger die steun wenst te verkrijgen voor een bepaalde maatregel of actie, recht heeft op inzage in de totale bedragen die zijn gereserveerd voor steunverlening aan deze maatregelen of acties waarvoor hij zelf een verzoek heeft ingediend?

3. Acht de Commissie het onterecht dat een procedure diensten de vrijheid laat om na het indienen van de verzoeken geheel naar eigen inzicht middelen over te hevelen van een maatregel naar een andere of een actie naar een andere?

4. Keurt de Commissie deze gang van zaken die in strijd is met de beginselen van neutraliteit en transparantie, af omdat de Europese burgers hierdoor wantrouwen kunnen gaan koesteren jegens de regionale en Europese instellingen?

5. Welke maatregelen denkt zij te treffen om deze moeilijkheden op te lossen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(10 juni 1998)

De Commissie is van mening dat de procedures voor de besteding van de middelen uit de Structuurfondsen zo doorzichtig mogelijk moeten zijn. Wat meer in het bijzonder de gecombineerde programmeringsdocumenten (GPD's) voor doelstelling 5b betreft, is het voor elke maatregel toegekende bedrag vastgesteld in het programma; het gaat hierbij om openbare informatie waarvan de burgers dus kennis kunnen nemen. Het Toezichtcomité kan de betrokken bedragen herzien, maar een eventuele wijziging ervan moet bij beschikking van de Commissie worden bekrachtigd.

Elk programma is in eerste instantie ingedeeld in maatregelen. In de GPD's voor doelstelling 5b is alleen de verdeling van de financiële middelen over deze maatregelen vastgelegd. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel en ter voorkoming van een al te starre opzet zijn er geen verdere financiële details in opgenomen. Voor een eventuele uitsplitsing van het voor een maatregel bestemde bedrag is uitsluitend de voor de uitvoering verantwoordelijke autoriteit bevoegd.