Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1485/98 van Andrea MANZELLA aan dee Raad. Veroordeling van generaal Oviedo

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1485/98 van Andrea MANZELLA aan dee Raad. Veroordeling van generaal Oviedo

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1485/98 van Andrea Manzella (PSE) aan de Raad (14 mei 1998)

Betreft: Veroordeling van generaal Oviedo

Kan de Raad met betrekking tot de huidige situatie in Paraguay mededelen:

welk oordeel is gegeven en welke morele druk is uitgeoefend in verband met de lopende verkiezingen die worden gekenmerkt door ernstige twijfels over de rechtmatigheid van de arrestatie en de veroordelingen, in het kader van een verwarde procesvoering en zonder daadwerkelijke garanties, van generaal Luis Oviedo die bij de voorverkiezingen die de bevoegde rechterlijke instantie geldig had verklaard de meeste stemmen behaalde en bovendien in alle opiniepeilingen als de grootste favoriet uit de bus kwam, en met name, aan de hand van officiële stukken van de regering van Paraguay, hoe de aanklacht luidt, of de beschuldigingen gegrond zijn en of de aan generaal Oviedo opgelegde straf evenredig is?

Antwoord (20 juli 1998)

1. Met betrekking tot de recente gebeurtenissen in de aanloop naar de verkiezingen heeft de Europese Unie gemeend dat, hoewel de situatie inderdaad verontrustend is, het de Unie geen goede zaak lijkt om, nadat zij reeds op 19 november 1997 haar standpunt betreffende Paraguay in een verklaring had neergelegd, opnieuw een verklaring over dit land af te leggen. Tegelijkertijd echter heeft de Unie, in het kader van de normale diplomatieke contacten, de in deze verklaring vervatte bezorgdheid opnieuw aan de autoriteiten van Paraguay overgebracht. De Unie heeft zich tevens nauw verstaan met de regeringen van de Mercosur-landen, en zorgvuldig nota genomen van hun beoordeling van de toestand in Paraguay. Zij blijft de situatie volgen. Tevens heeft de EU, tezamen met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een missie tot waarneming van de verkiezingen in Paraguay gefinancierd.

2. Het Hooggerechtshof van Paraguay heeft half april 1998 het vonnis van de militaire uitzonderingsrechtbank (TME) bevestigd waarin generaal Oviedo voor een couppoging in april 1996 tot 10 jaar gevangenisstraf was veroordeeld.

De Raad bevindt zich niet in een positie om te oordelen over de gegrondheid van de beschuldiging of over de juistheid van de strafmaat.