Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1517/98 van Claudia ROTH aan de Commissie. Middelen van de Commissie voor het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1517/98 van Claudia ROTH aan de Commissie. Middelen van de Commissie voor het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1517/98

van Claudia Roth (V) aan de Commissie

(13 mei 1998)

Betreft: Middelen van de Commissie voor het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

In het door de Duitse vertegenwoordiging van de Europese Commissie uitgegeven blad EU-Nachrichten van 28 januari 1998 werd gemeld dat het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFI) in Nürnberg van de Commissie subsidie ontvangt voor onafhankelijk juridisch advies aan asielzoekers op de luchthaven van Frankfurt.

Is het de Commissie bekend dat het Duitse Constitutioneel Hof in zijn arrest van 1996 de overheidsinstanties heeft verzocht te voorzien in onafhankelijk juridisch advies?

Is de Commissie van oordeel dat de krappe middelen die beschikbaar zijn voor activiteiten ten behoeve van asielzoekers, aan overheidsinstanties moeten worden toegekend?

Is de Commissie van mening dat het BAFI onafhankelijk juridisch advies kan garanderen?

Beschikt de Commissie over informatie hoe de door haar toegekende middelen tot nog toe zijn gebruikt?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie

(6 juli 1998)

Het Bondsbureau voor de erkenning van buitenlandse vluchtelingen (BAFI) heeft in zijn aanvraag om bijstand op grond van artikel B-803 van de begroting geen melding gemaakt van het door het geachte parlementslid genoemde arrest van het Duitse Constitutionele Hof, en de Commissie was op dat moment evenmin bekend met het bestaan van dit arrest.

Ingevolge de voorschriften die van toepassing zijn op dit begrotingsartikel kunnen er middelen worden toegewezen aan zowel openbare als particuliere lichamen (zoals niet-gouvernementele organisaties) op voorwaarde dat de producten geen winst opleveren. Het voornaamste criterium voor de beslissing een project financieel te steunen is de kwaliteit van het project en niet de rechtspositie van de aanvrager.

Het door de Commissie gesubsidieerde BAFI-project voorziet in juridisch advies door rechtskundige adviseurs. Volgens het Duitse recht oefenen rechtskundige adviseurs hun beroep onafhankelijk uit. De Commissie ziet daarom geen gevaar van bevoordeelde juridische advisering.

Volgens het tussentijdse verslag van het BAFI van 14 mei 1998 werden de onderhandelingen in verband met een voorgenomen verbetering van de adviesdiensten zes maanden uitgesteld. Dit betekent dat de looptijd van het project nu de helft is van de oorspronkelijk geplande.