Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1765/98 van Bernd POSSELT aan de Commissie. Verschillende prijzen in de geassocieerde staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1765/98 van Bernd POSSELT aan de Commissie. Verschillende prijzen in de geassocieerde staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1765/98

van Bernd Posselt (PPE) aan de Commissie

(5 juni 1998)

Betreft: Verschillende prijzen in de geassocieerde staten

In enkele kandidaatlanden voor het lidmaatschap van de EU worden, bijvoorbeeld voor de toegang tot culturele inrichtingen, manifestaties of in restaurants, voor buitenlanders andere prijzen gehanteerd dan voor de inheemse bevolking. Is de Commissie van mening dat dit strookt met een lidmaatschap van de EU?

Antwoord van de heer Van den Broek Namens de Commissie

(14 juli 1998)

De door het geachte parlementslid genoemde toepassing van uiteenlopende prijzen op grond van nationaliteit is volgens de Commissie, voor zover er sprake is van onder het EG-Verdrag vallende terreinen, niet verenigbaar met de bepalingen van het EG-Verdrag en zal in de kandidaat-landen na hun toetreding tot de Europese Unie niet langer mogelijk zijn. Volgens het Verdrag is iedere discriminatie tussen onderdanen van de lidstaten op grond van hun nationaliteit op de onder het Verdrag vallende terreinen namelijk verboden.