Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1768/98 van Anna KARAMANOU aan dee Raad. Eerbiediging van de mensenrechten in Mexico

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1768/98 van Anna KARAMANOU aan dee Raad. Eerbiediging van de mensenrechten in Mexico

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1768/98 van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad (8 juni 1998)

Betreft: Eerbiediging van de mensenrechten in Mexico

Volgens Amnesty International is de afgelopen vier jaar een stijging waar te nemen van het aantal "verdwijningen¨ in Mexico. Het voorwendsel dat voor de meeste van deze verdwijningen wordt gebruikt is de repressie van revoltes en de strijd tegen de drugshandel. De slachtoffers zijn leden van vredesorganisaties, inheemse volkeren, studenten en leraars.

Welke initiatieven denkt de Raad, in het licht van de interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken die de EU met Mexico zal sluiten en krachtens de "democratische clausule¨ in dit verdrag, te nemen om de eerbiediging van de mensenrechten in Mexico te garanderen?

Antwoord (20 juli 1998)

1. De Raad wil er allereerst op wijzen dat het voorzitterschap van de Unie er in zijn verklaring van 24 december 1997 over het bloedbad in Actal aan heeft herinnerd dat de EU en de Verenigde Staten van Mexico kort daarvoor een samenwerkingsovereenkomst hadden ondertekend waarbij de twee partijen zich ertoe verbonden de democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten alsook de beginselen van de rechtsstaat in acht te nemen.

Tijdens een informele vergadering op ministerieel niveau van de Trojka van de Europese Unie en Mexico op 12 februari 1998 in Panama heeft de Mexicaanse minister de gelegenheid aangegrepen om informatie te verstrekken over de maatregelen die de Mexicaanse regering ook wat de eerbiediging van de mensenrechten betreft, heeft genomen om de politieke problemen van het land te overwinnen. Voorts heeft de Mexicaanse minister herhaald dat de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de democratische beginselen en het politiek pluralisme de grondslag vormen voor de betrekkingen van de EU en Mexico; hiermee waren de EU-ministers het eens.

Tijdens de 54e zitting van de Commissie voor de rechten van de mens in Genève heeft de Unie de Mexicaanse regering opgeroepen met spoed een einde te maken aan de straffeloosheid, bijvoorbeeld in gevallen waarin politieambtenaren betrokken zijn bij folteringen of andere misdrijven. Voorts heeft de Unie steun betuigd aan de nationale Commissie voor de rechten van de mens in Mexico en de plaatselijke NGO's en heeft zij deze ertoe aangemoedigd de mensenrechten te blijven verdedigen en bevorderen.

2. Ten aanzien van de Interimovereenkomst betreffende de handel tussen de EU en Mexico, wil de Raad de geachte afgevaardigde ervan in kennis stellen dat deze overeenkomst, die het mogelijk maakt het proces van liberalisering van de handel op gang te brengen, op 1 juli 1998 in werking is getreden. De eerste Gezamenlijke Raad is op 14 juli 1998, in de schaduw van de Raad Algemene Zaken, gehouden. Deze overeenkomst is het geëigende kader voor de voortzetting van de dialoog die met de Mexicaanse autoriteiten is aangegaan over alle vraagstukken van wederzijds belang, met name de situatie ten aanzien van de mensenrechten. De Raad zal niet nalaten om telkens wanneer hiertoe aanleiding bestaat, te wijzen op het belang van de naleving van de mensenrechten, die een van de pijlers van genoemde overeenkomst vormt.