Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1859/98 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Veiligheidsmaatregelen en kosten van controle op kerninstallaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1859/98 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Veiligheidsmaatregelen en kosten van controle op kerninstallaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1859/98

van Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) aan de Commissie

(16 juni 1998)

Betreft: Veiligheidsmaatregelen en kosten van controle op kerninstallaties

In haar antwoord op mijn vraag E-0663/98(1) over de betrouwbaarheid van de veiligheidsmaatregelen ("safeguards") van Euratom stelt de Commissie: "Zolang de middelen het toestaan, zal de Commissie in Dounreay regelmatig controles blijven uitvoeren". Verder verklaart de Commissie dat haar "niets bekend is van hiaten in haar controles of van het dumpen van aan de veiligheidsmaatregelen onderworpen materiaal op het terrein van Dounreay". In het in april verschenen bulletin van het "european atomic forum" staat echter het volgende over de inhoud van de ook door mij aan de kaak gestelde afvalschacht: "Aangezien er geen nauwkeurig inzicht in het soort radioactief afval bestaat, zal er allereerst onderzoek worden gedaan naar de hydrogeologische toestand van de omgeving en de beste aanpak met betrekking tot de boorgaten en de instrumenten".

1. Zijn de middelen die Euratom ter beschikking staan, toereikend om ook in de toekomst regelmatig alle nodige controles in de Europese kerninstallaties uit te voeren?

2. Welk bedrag wordt jaarlijks voor dergelijke controles uitgegeven en hoe hoog zou het naar de mening van Euratom moeten zijn om ook in de toekomst alle nodige controles in de kerninstallaties uit te voeren?

3. Kan de Commissie beslist uitsluiten dat in de schacht voor nucleair afval in Dounreay stoffen zijn opgeslagen die eigenlijk aan haar controle onderworpen zouden moeten zijn?

4. Welke waarde kent de Commissie in dit verband toe aan de uitspraak van de nucleaire sector dat er geen inzicht bestaat in de inhoud van de schacht?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie

(15 september 1998)

1. In een tijd van beperkte overheidsbegrotingen zal de Commissie ervoor blijven ijveren dat waar nodig middelen en mankracht worden ingezet om de verplichtingen inzake veiligheidsmaatregelen in de kerninstallaties van de Gemeenschap na te komen. De aandacht die het Parlement aan deze kwestie besteedt, wordt ten zeerste op prijs gesteld en steun blijft welkom.

2. In 1997 bedroegen de huishoudelijke kosten van het Directoraat Veiligheidscontrole van Euratom (exclusief personeel) 15,8 en in 1998 16,0 miljoen ecu. Momenteel bedragen de geraamde begrotingsbehoeften voor de komende vier jaar volgens de door de Commissie uitgevoerde indicatieve financiële programmering 16,4 miljoen ecu voor 1999, 16,8 miljoen voor 2000, 17,1 miljoen voor 2001 en 17,4 miljoen voor 2002.

3. Bij de toetreding van het Verenigd Koninkrijk was de normale exploitatie van de door het geachte parlementslid vermelde schacht voor nucleair afval in Dounreay reeds stopgezet. De Commissie kon de van de exploitant ontvangen informatie over de nucleaire inventaris dan ook niet verifiëren.

4. Over de inhoud van de schacht (nucleair materiaal) heeft de Commissie enige documentatie ontvangen, die momenteel geëvalueerd wordt.

(1) PB C 323 van 21.10.1998, blz. 62.