Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1958/98 van Mirja RYYNÄNEN aan de Commissie. Informatie over de lidstaten bij onderlinge officiële contacten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1958/98 van Mirja RYYNÄNEN aan de Commissie. Informatie over de lidstaten bij onderlinge officiële contacten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1958/98

van Mirja Ryynänen (ELDR) aan de Commissie

(30 juni 1998)

Betreft: Informatie over de lidstaten bij onderlinge officiële contacten

Een groot aantal lidstaten van de EU heeft de kosten voor openbare dienstverlening tussen de lidstaten gelijkgetrokken. Veel Finnen hebben echter de ervaring dat in de praktijk bijvoorbeeld voor brieven naar Finland hogere portokosten gelden dan voor brieven naar andere EU-lidstaten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de autoriteiten niet altijd de beschikking hebben over recente informatie inzake het Finse lidmaatschap van de EU.

1. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat er in de lidstaten bij officiële contacten recente informatie beschikbaar is over de andere lidstaten van de EU?

2. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de kosten voor postale dienstverlening naar Finland en Zweden even hoog zijn als naar de andere lidstaten van de EU, indien het de bedoeling is om geharmoniseerde tarieven te hanteren?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(29 juli 1998)

De Commissie is van mening dat de verspreiding van actuele informatie over de situatie en de ontwikkeling in de Gemeenschap van het hoogste belang is. Zij houdt zich dan ook, met name in het kader van haar contacten met de lidstaten, via al haar diensten voortdurend bezig met voorlichting van de nationale autoriteiten en de burgers van de Gemeenschap. Er verschijnen voortdurend veel publicaties over de samenstelling van de Gemeenschap die op grote schaal worden verspreid, met name via de vertegenwoordigingen van de Gemeenschap in de lidstaten. De nationale autoriteiten verwerken dit voorlichtingsmateriaal uitgaande van hun specifieke situatie en geven het door. De enige beperking voor deze activiteiten wordt gevormd door de middelen die er redelijkerwijze voor kunnen worden vrijgemaakt.

Wat de posttarieven betreft, is de Gemeenschap voorstander van op de kosten gebaseerde prijzen zoals voorgeschreven in Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst(1). Dit beginsel kan ertoe leiden dat bepaalde tarieven verschillen naar gelang van de bestemming in de Gemeenschap.

(1) PB L 15 van 21.1.1998.