Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1989/98 van David BOWE aan de Commissie. Kinderveilige sigarettenaanstekers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1989/98 van David BOWE aan de Commissie. Kinderveilige sigarettenaanstekers

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1989/98

van David Bowe (PSE) aan de Commissie

(30 juni 1998)

Betreft: Kinderveilige sigarettenaanstekers

Welke plannen heeft de Commissie met betrekking tot opneming van kinderveiligheid in de veiligheidseisen voor sigarettenaanstekers? Is de Commissie van mening dat kinderveiligheid een verplichte veiligheidseis dient te zijn? Kan de Commissie indien zij deze mening niet is toegedaan, uitleggen waarom niet?

Gecombineerd Antwoord

van mevrouw Bonino namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1798/98, E-1988/98 en E-1989/98

(31 juli 1998)

De Commissie is op de hoogte van bepaalde veiligheidsproblemen met aanstekers.

Aanstekers vallen onder de algemene veiligheidsvereisten van Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid(1), die bepaalt dat de op de Europese markt gebrachte aanstekers veilig moeten zijn. Bij gebrek aan specifieke communautaire of nationale voorschriften wordt de conformiteit van een product getoetst aan de niet-verplichte nationale normen waarin een Europese norm, zo die bestaat, is omgezet. De richtlijn verplicht de lidstaten ook de op de markt gebrachte producten te controleren en passende maatregelen te treffen tegen producten die niet veilig zijn.

Er bestaat een Europese norm voor aanstekers (EN 9994: 1996). Deze bestrijkt echter niet alle veiligheidsaspecten en behoeft verbetering teneinde een hoog niveau van bescherming te bieden. Bijgevolg heeft de Commissie het Europees Comité voor normalisatie (CEN) in overleg met de lidstaten opdracht gegeven de in die norm vervatte veiligheidsvereisten aan te vullen en te verbeteren. In de opdracht wordt het CEN verzocht in de norm voor alle wegwerpaanstekers kinderbeveiligingen op te nemen; een bepaling op te nemen dat aanstekers van de onder de norm vallende types geen huis mogen hebben dat is vormgegeven of versierd, waarin onderdelen zijn verwerkt of dat producten imiteert zodanig dat zij in de ogen van kinderen gemakkelijk voor speelgoed kunnen doorgaan; de maximaal toelaatbare vlamhoogte te verlagen; katalytische aanstekers op te nemen zodat de potentiële risico's van de verminderde zichtbaarheid van de vlam of hittekolom en de mogelijke effecten van de warmteverdeling op de constructie van dergelijke aanstekers worden beperkt, en de criteria voor de gasreservoirs van aanstekers (drukvaten) te herzien, in het bijzonder waar het de breukvastheid betreft.

Hoewel niet-verplichte normen geen enkele juridisch afdwingbare garantie voor de consument bieden, zij erop gewezen dat met de Europese norm voor de producten in kwestie, waarin momenteel de nodige verbeteringen worden aangebracht, wel degelijk rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de veiligheid van aanstekers in het kader van Richtlijn 92/59/EEG. Daarom vindt de Commissie niet dat er nieuwe specifieke wetgeving voor deze producten moet komen om de veiligheid van de consumenten te beschermen. Een verbeterde Europese norm en nauwlettender markttoezicht door de nationale autoriteiten worden het meest geschikt geacht om de veiligheid van de consumenten voor deze producten te waarborgen.

De Commissie heeft onlangs (actieplan voor de interne markt(2) en werkdocument over de handhaving van de Europese consumentenwetgeving(3)) gewezen op het belang van daadwerkelijke handhaving en de behoefte aan voldoende financiële en personele middelen in de lidstaten op dit gebied, en specifieke acties aangekondigd om een effectiever toezicht te bevorderen.

(1) PB L 228 van 11.8.1992.

(2) SEC(97) 1 def.

(3) SEC(98) 527 def.