Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2007/98 van Felipe CAMISÓN ASENSIO aan de Commissie. Modelactie "poorten van de Middellandse Zee" (EFRO)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2007/98 van Felipe CAMISÓN ASENSIO aan de Commissie. Modelactie "poorten van de Middellandse Zee" (EFRO)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2007/98

van Felipe Camisón Asensio (PPE) aan de Commissie

(30 juni 1998)

Betreft: Modelactie "poorten van de Middellandse Zee" (EFRO)

Onlangs is bekendgemaakt dat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gehecht aan verschillende modelacties voor ruimtelijke ordening. Deze acties hebben tot doel een oplossing te vinden voor soortgelijke problemen als zich hebben voorgedaan in verschillende andere regio's van de lidstaten. Een van deze acties heet "Poorten van de Middellandse Zee". Hierbij zijn Spanje en Portugal betrokken. In verband met deze actie luidt de vraag:

Hoe staat het met de financiering, het tijdschema en de concrete projecten die vallen onder de actie: "Poorten van de Middellandse Zee", opgesplitst naar geografische bestemming?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(25 september 1998)

De experimentele actie "Poorten van de Middellandse Zee", die in de periode 1997-1999 moet worden medegefinancierd op grond van artikel 10 van Verordening (EEG) 2084/93(1) inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), heeft betrekking op de transnationale samenwerking tussen Portugal, Spanje en Marokko op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Voor het gedeelte van deze experimentele actie dat betrekking heeft op Portugal en Spanje, zal het EFRO 5 miljoen ecu bijdragen in de op 6,67 miljoen ecu geraamde totale overheidskosten. De in deze lidstaten in aanmerking komende regio's zijn: Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo en Algarve in Portugal en Andalucia, Extremadura en Murcia in Spanje. Al deze regio's vallen onder doelstelling 1.

Over de financiering van het gedeelte betreffende Marokko is nog geen besluit genomen. Er is nog niet beslist of de Marokkaanse bijdrage via het programma MEDA zal worden medegefinancierd. De Commissie wacht op nadere informatie over de Marokkaanse bijdrage alvorens een definitief besluit te nemen over deze experimentele actie.

De projecten zullen worden goedgekeurd door het Toezichtcomité aan de hand van de selectiecriteria die in het programma voor de experimentele actie zijn bepaald.

(1) PB L 195 van 31.7.1993.