Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2073/98 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Niet-ioniserende stralingen in de gemeenten Orte en Gallese

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2073/98 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Niet-ioniserende stralingen in de gemeenten Orte en Gallese

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2073/98

van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie

(7 juli 1998)

Betreft: Niet-ioniserende stralingen in de gemeenten Orte en Gallese

Op het grondgebied van de gemeente Orte in de provincie Viterbo (Italië) is de installatie gepland van een satellietstation voor mobiele telefonie met een sterkte van 5 Gigahertz. Dit station zou gebouwd moeten worden op een terrein dat vanuit landschappelijk, archeologisch en natuurlijk oogpunt zeer belangrijk is en dat door de Italiaanse wet beschermd wordt; gedurende de werkzaamheden zijn nl. belangrijke vondsten gedaan.

De bouw van dit station veroorzaakt bovendien ernstige bezorgdheid onder de bevolking van het desbetreffende gebied, met name onder de bewoners van de nabij gelegen gemeente Gallese, wegens de eventuele negatieve gevolgen ervan voor de gezondheid van de bewoners en voor het milieu.

Op 25 maart 1998 heeft de regionale administratieve rechtbank (TAR) van Lazio gevolg gegeven aan een verzoek van de gemeente Gallese en van enkele consumentenverenigingen tot opschorting van de bouwvergunning voor het satellietstation. Op 15 mei 1998 heeft de Raad van State naar aanleiding van een beroep van de bouwfirma (ELSACOM s.p.a. - Groep IRI FINMECCANICA) het opschortingsbesluit van de TAR ongedaan gemaakt, aangezien geen onmiddellijke schade aan de gezondheid kon worden vastgesteld aangezien de installatie nog niet bestaat.

Gezien de boven uiteen gezette feiten en het antwoord dat de Commissie op 23 oktober 1997 reeds heeft gegeven op vraag E-2630/97(1), wordt de Commissie het volgende gevraagd:

1. Acht zij het niet wenselijk stappen te ondernemen bij de Italiaanse autoriteiten om de bouw van genoemde installatie te verhinderen teneinde het natuurlijk en archeologisch erfgoed van dit gebied te beschermen?

2. Zijn er intussen nieuwe richtlijnen of documenten inzake dit onderwerp verschenen?

3. Is zij niet van mening dat de bouw van het station afbreuk doet aan het recht op gezondheid van de bewoners?

4. Moet er, gezien het ontbreken van studies die het al dan niet gevaarlijk zijn van de elektromagnetische golven (niet-ioniserende stralingen) bewijzen, niet altijd en in ieder geval prioriteit worden gegeven aan de gezondheid van de burgers?

5. Hoe luidt haar algemene oordeel over deze kwestie?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(11 september 1998)

1. Maatregelen met betrekking tot bouwvergunningen ressorteren onder de bevoegdheid van de lidstaten. De communautaire bepalingen in verband met de bescherming van het natuurlijk en archeologisch erfgoed en de gevolgen van installaties voor het milieu moeten echter in acht worden genomen.

2. Sinds het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-2630/97 van mevr. Angelilli(2) is er geen nieuwe wetgeving ter zake bijgekomen. Wat de wetenschappelijke documentatie over potentiële gezondheidseffecten van elektromagnetische velden betreft, heeft de Commissie sindsdien een studie gefinancierd naar mogelijke gezondheidseffecten van subjectieve symptomen en elektromagnetische velden. De studie is gepubliceerd door het Zweedse arbo-instituut. Een kopie hiervan wordt rechtstreeks aan de geachte afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement toegezonden.

3. en 4. Wat de communautaire wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk betreft, heeft de Commissie op grond van artikel 118 A van het EG-verdrag een voorstel(3) ingediend betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico¢s van fysische agentia, waaronder niet-ioniserende straling. Dit voorstel is nog steeds bij de Raad in behandeling.

Er bestaat geen communautaire gezondheidswetgeving inzake de blootstelling aan niet-ioniserende straling. Bindende bepalingen in dezen zijn een zaak van de lidstaten.

Aangezien er duidelijke aanwijzingen zijn dat blootstelling aan elektromagnetische velden schadelijke thermische effecten kan hebben, heeft de Commissie op grond van artikel 129 van het Verdrag voorstellen ingediend betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking(4). Dit voorstel voor een aanbeveling van de Raad voorziet in een kader van referentieniveaus en basisrestricties ter voorkoming van de bewezen schadelijke gezondheidseffecten. Het is gebaseerd op een advies van de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De wetenschappelijke stuurgroep van de Commissie heeft dit advies onderschreven. Wat de overige effecten aangaat, zoals het optreden of bevorderen van kanker, is er momenteel geen wetenschappelijke basis voor aanbevelingen. Daarom beveelt de wetenschappelijke stuurgroep aan de lopende onderzoeksactiviteiten nauwlettend te volgen. Harerzijds heeft de Commissie activiteiten op dit gebied opgenomen in haar voorstellen voor het 5de programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

(1) PB C 102 van 3.4.1998, blz. 78.

(2) PB C 102 van 3.4.1998.

(3) Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico¢s van fysische agentia - PB C 77 van 18.3.1993.

(4) Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz - COM(98) 268 def.