Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2334/98 van John McCARTIN aan de Commissie. Uitbetalingen door de structuurfondsen over de verschillende regio's in Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2334/98 van John McCARTIN aan de Commissie. Uitbetalingen door de structuurfondsen over de verschillende regio's in Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2334/98

van John McCartin (PPE) aan de Commissie

(27 juli 1998)

Betreft: Uitbetalingen door de structuurfondsen over de verschillende regio's in Ierland

Kan de Commissie gedetailleerde cijfers verschaffen over de uitbetalingen van de structuurfondsen over de verschillende regio's in Ierland? Is zij ervan overtuigd dat deze verdeling redelijk was in het licht van de economische verschillen tussen de Ierse regio's?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(10 september 1998)

Gememoreerd dient te worden dat Ierland voor het cohesiebeleid als één enkele regio wordt beschouwd. Er is één enkel communautair bestek dat wordt beheerd op het niveau van de centrale overheid. De afgelopen jaren heeft de Commissie echter een sterkere regionale betrokkenheid bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen in Ierland gestimuleerd. De oprichting in 1994 van acht regionale autoriteiten getuigt daarvan. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat momenteel aan de verfijning van regionale statistieken wordt gewerkt en aanvullende statistieken worden samengesteld om het ontwikkelingsniveau van de acht regio's beter te kunnen beoordelen. Een van de nuttige resultaten van dit proces is de opstelling van statistieken met betrekking tot de structurele uitgaven in de afzonderlijke regio's. Voor 1994 en 1995 zijn nu betrouwbare statistische gegevens over deze verdeling beschikbaar. Zij zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Totale uitgaven (inclusief nationale bijdrage)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

In de onderstaande tabel is een geraamde verdeling over de regio's opgenomen van de uitgaven in de volledige lopende programmeringsperiode van de Structuurfondsen (1994 - 1999).

Uitgaven per regio (1994-1999)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Onder andere gelet op het feit dat verbeteringen van de vervoers- en telecommunicatie-infrastructuur in een bepaalde regio ook voor andere regio's nuttig zijn, is de Commissie van mening dat hier sprake is van een redelijke verdeling over de regio's. Er dient ook rekening te worden gehouden met de steun die door het Cohesiefonds wordt verleend.