Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3078/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Geldboetes voor verkeersdelicten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3078/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Geldboetes voor verkeersdelicten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3078/98

van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie

(9 oktober 1998)

Betreft: Geldboetes voor verkeersdelicten

Volgens persberichten zou momenteel worden gewerkt aan een ontwerp van een "'overeenkomst betreffende de samenwerking bij de vervolging van verkeersovertredingen en bij de tenuitvoerlegging van geldboetevonnissen".

- Is de Commissie op de hoogte van zulke plannen?

- Is de Commissie bij de behandeling van het Schengen-acquis op dergelijke projecten gestuit en hoe ver is men ermee gevorderd?

- Wat moeten het ontwerp concreet inhouden?

- Hoe denkt men het probleem op te lossen dat de materiële en formele regelingen in de lidstaten uiteenlopen?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie

(11 november 1998)

1.-3. Zolang het Verdrag van Amsterdam, waarbij het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie wordt opgenomen, niet in werking is getreden, blijven de werkzaamheden in verband met het Schengen-akkoord tot de intergouvernementele bevoegdheden behoren. De Commissie is derhalve niet bij machte om toelichtingen over deze werkzaamheden te verstrekken.

4. In juni 1998 werden de werkzaamheden in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken - waaraan de Commissie heeft deelgenomen - afgesloten met een overeenkomst tussen de lidstaten betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid. Deze overeenkomst houdt in dat de ontzegging van de rijbevoegdheid die door een andere lidstaat is opgelegd wegens een zware verkeersovertreding op zijn grondgebied, wordt uitgebreid tot de lidstaat van verblijf. Deze overeenkomst werd door de Raad goedgekeurd op 17 juni 1998 en kan pas in werking treden wanneer zij door alle lidstaten is geratificeerd.