Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3257/98 van Francisco SANZ FERNÁNDEZ aan de Commissie. Cultuur en structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3257/98 van Francisco SANZ FERNÁNDEZ aan de Commissie. Cultuur en structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3257/98

van Francisco Sanz Fernández (PSE) aan de Commissie

(28 oktober 1998)

Betreft: Cultuur en structuurfondsen

Kan de Commissie meedelen hoeveel en wat voor hulp zij heeft verleend in het kader van de structuurfondsen in de culturele sector (infrastructuur, erfgoed, creativiteit, boek en lezen, nieuwe technologieën, enz.) in de periode 1994-1998?

Kan de Commissie haar antwoord opsplitsen naar operationeel programma?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(8 december 1998)

Zoals de Commissie heeft uiteengezet in haar mededeling "Cohesie- en cultuurbeleid - Een bijdrage aan de werkgelegenheid"(1), is het onmogelijk om nauwkeurige informatie te verstrekken over de steun die in het kader van de hoofdactiviteiten van de Structuurfondsen aan de culturele sector wordt verleend. Dit komt doordat de rol van de Commissie beperkt blijft tot het goedkeuren en medefinancieren van de programma's. De afzonderlijke projecten in het kader van de programma's worden in de lidstaten geselecteerd en beheerd. Bovendien gaat het hier niet om een homogene sector en lopen de op cultureel gebied gehanteerde definities en statistische indelingen sterk uiteen, zodat het onmogelijk is om systematisch nauwkeurige gegevens over de culturele sector te verzamelen.

In plaats daarvan heeft de Commissie enkele voorbeelden van goede benaderingen onder de aandacht gebracht, onder meer in de bovengenoemde mededeling en korter geleden in de publicatie "Cultuur: een rijkdom voor de regio's", die veel meer activiteiten dan alleen die van de Structuurfondsen behandelt en die rechtstreeks aan het geachte parlementslid en ook aan het secretariaat van het Parlement wordt toegezonden.

Er is echter ook het bijzondere geval van de modelprojecten in het kader van artikel 10 van de verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling(2). Op grond van dit artikel heeft de Commissie het initiatief genomen tot een programma van 32 projecten betreffende culturele innovatie, waarvoor de Gemeenschap in totaal 15 miljoen ecu beschikbaar stelt. Met deze innovatieve acties wordt beoogd na te gaan welke mogelijkheden cultuur biedt om - vooral via het gebruik van nieuwe technologieën - als hefboom van plaatselijke ontwikkeling te fungeren en tot een versterking van de cohesie en de regionale ontwikkeling in de Gemeenschap bij te dragen, met name door de overdracht van know-how. De projecten zijn nog in uitvoering en zij zullen worden geëvalueerd om praktische conclusies ten behoeve van het regionale beleid te kunnen formuleren.

(1) COM(96) 512 def.

(2) PB L 193 van 31.7.1993.