Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3272/98 van Kyösti VIRRANKOSKI De aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Finland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3272/98 van Kyösti VIRRANKOSKI De aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Finland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3272/98

van Kyösti Virrankoski (ELDR) aan de Commissie

(30 oktober 1998)

Betreft: De aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Finland

De Finse regering heeft besloten welke gebieden bij de Commissie voorgedragen zullen worden als Natura 2000-gebieden. Over veel van deze gebieden bestaat verschil van mening. Het besluit van de regering zal naar alle verwachting dan ook leiden tot een aantal klachtenprocedures bij de hoogste administratieve rechter.

Gaat de Commissie de Finse gebieden die zijn voorgedragen als Natura 2000-gebieden behandelen en bevestigen, ook al lopen er met betrekking tot sommige van deze gebieden zaken waarin de hoogste administratieve rechter nog geen uitspraak heeft gedaan? Met andere woorden, maakt het de Commissie wat uit of de Finse burgers in deze kwestie rechtvaardig zijn behandeld of niet?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(7 december 1998)

De lijst van geselecteerde gebieden van communautair belang voor Natura 2000 wordt opgesteld aan de hand van een stapsgewijze procedure, waarbij iedere lidstaat eerst een nationale lijst van gebieden voorstelt op basis van de criteria in bijlage III bij Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1). Deze lijst had de Commissie uiterlijk op 10 juni 1995 moeten worden voorgelegd. De Commissie had dan drie jaar gehad, namelijk tot en met 10 juni 1998, om een op de nationale lijsten gebaseerde communautaire lijst aan te leggen. De richtlijn stipuleert dat de Commissie de definitieve communautaire lijst pas kan goedkeuren na ontvangst van de definitieve versie van de nationale lijsten in kwestie.

De Commissie zal met alle door Finland voorgestelde gebieden rekening houden zodra hiervan officieel mededeling is gedaan.

Opgemerkt zij dat er tegen verschillende lidstaten, waaronder Finland, inbreukprocedures lopen uit hoofde van artikel 169 van het EG-Verdrag.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.