Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3579/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Resolutie over bosbranden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3579/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Resolutie over bosbranden

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3579/98

van Angela Sierra González (GUE/NGL) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Resolutie over bosbranden

Onlangs heeft het Europees Parlement resolutie B4-0815/98 aangenomen over de bosbranden die zich in de zomer van 1998 in de Europese Unie hebben voorgedaan. In paragraaf 2 van deze resolutie wordt er bij de Europese Commissie op aangedrongen de noodzakelijke kredieten vrij te maken om de economische en milieuschade in de betrokken regio's zoveel mogelijk te beperken en/of te verhelpen.

Is aan deze resolutie van het Europees Parlement een gevolg gegeven?

Zijn er daadwerkelijk begrotingsmiddelen vrijgemaakt om iets te doen aan de schade die door bosbranden op Tenerife (Canarische eilanden), in Catalonië, Galicië en Castilië en León is aangericht? Zo ja, welke bedragen zijn hiermee gemoeid?

Wat is de gebruikelijke procedure voor de toekenning van dergelijke steun?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(11 januari 1999)

Het geachte parlementslid moge verwezen worden naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-3373/98 van mevrouw Ferrer(1) met betrekking tot de aan Spanje en aan Catalonië verleende steunbedragen voor bescherming van de bossen tegen brand.

Buiten de maatregelen tot voorkoming van brand die worden medegefinancierd uit hoofde van Verordening (EEG) 2158/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand(2), en los van herbebossingsmaatregelen en de bestrijding van erosie in het bestek van de regionale ontwikkelingsprogramma's, medegefinancierd door het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en het Cohesiefonds, beschikt de Commissie niet over bijkomende financiële middelen om de geteisterde gebieden te kunnen steunen. Via een herprogrammering van de maatregelen binnen het gecombineerd programmeringsdocument (Docup) kunnen echter kredieten worden toegekend voor spoedmaatregelen na het uitbreken van bosbranden. De leden van het comité voor de follow-up van genoemd programmeringsdocument zijn tot op heden niet met een dergelijke vraag van de regio benaderd. Aan de hand van een positieve stellingname zal het resultaat van een dergelijk besluit vervolgens de Commissie moeten worden medegedeeld opdat de herprogrammeringsprocedure een aanvang kan nemen.

(1) Zie blz. 60.

(2) PB L 217 van 31.7.1992.