Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3583/98 van Alexandros ALAVANOS Besnoeiingen in het operationeel programma "Telecommunicatie" in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3583/98 van Alexandros ALAVANOS Besnoeiingen in het operationeel programma "Telecommunicatie" in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3583/98

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(3 december 1998)

Betreft: Besnoeiingen in het operationeel programma "Telecommunicatie" in Griekenland

In haar antwoord op mijn vraag H-0859/98(1) verklaart de Commissie dat zij krachtens artikel 4 van het besluit inzake economische steun aan het operationele programma "Telecommunicatie" de Griekse autoriteiten haar besluit heeft meegedeeld de betalingen voor dit programma op te schorten. Artikel 4 van bovenbedoeld besluit stelt echter expliciet dat bij niet-naleving van het tijdschema voor de harmonisatie van bepaalde richtlijnen op de kredieten van het EFRO wordt besnoeid. Kan de Commissie meedelen of ook het subprogramma 5 "Menselijk potentieel" van het programma "Telecommunicatie", dat uitsluitend door het ESF wordt gefinancierd, door de opschorting van de betalingen wordt getroffen?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(28 januari 1999)

Zoals de Commissie in de vergaderperiode van het Parlement van oktober 1998(2) tijdens het vragenuur heeft gezegd in antwoord op mondelinge vraag H-859/98 van het geachte parlementslid, heeft zij de schorsing aangekondigd van de betalingen voor het operationele programma (OP) op telecommunicatiegebied dat valt onder het zwaartepunt "infrastructuur" van het communautaire bestek voor Griekenland.

De opleidingsacties in het kader van subprogramma 5 zijn strikt gekoppeld aan de in dit OP geplande acties betreffende infrastructuur en nieuwe dienstverlening. Deze opleidingsacties vormen een afzonderlijk subprogramma om louter administratieve redenen, namelijk om voor een beter financieel beheer per Fonds te kunnen zorgen. De schorsing van de betalingen geldt derhalve voor elk communautair Fonds dat bij de financiering van het genoemde OP is betrokken.

(1) Handelingen van het Europees Parlement (oktober 1998).

(2) Handelingen van het Parlement (Oktober 1998).