Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3597/98 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Aanbestedingseisen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3597/98 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Aanbestedingseisen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3597/98

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(3 december 1998)

Betreft: Aanbestedingseisen

Als uitvloeisel van het streven naar een vrije en gelijke concurrentie moet voor overheidsopdrachten boven bepaalde nader aangegeven drempelwaarden een openbare EU-aanbesteding worden gehouden. In verband met deze aanbestedingen blijkt het vaak voor bedrijven die willen inschrijven moeilijk te zijn te doorzien wat men nu precies wil hebben geleverd of uitgevoerd. Dit komt omdat de beschrijving van de gewenste goederen of diensten vaak zeer abstract en formalistisch is geformuleerd om eventuele latere klachten over een gebrekkige toepassing van de EU-aanbestedingsregels te voorkomen. De ervaring heeft uitgewezen dat dit een aantal kleine en middelgrote bedrijven ervan weerhoudt om in te schrijven voor opdrachten die binnen hun competentie zouden liggen, terwijl het ook vaak voorkomt dat zij extra kosten voor hulp van een adviseur moeten maken in verband met een inschrijving voor vakmatig gezien ongecompliceerde opgaven.

Kan de Commissie in dit verband mededelen of het verenigbaar met de aanbestedingsregels is om EU-aanbestedingen een eenvoudiger vorm te geven met concretere specificaties van de eisen, zodat er voortaan bij niemand twijfel over kan bestaan wat er aangevraagd wordt, en op welke voorwaarden?

Kan de Commissie tevens mededelen hoe er in de praktijk voor zal worden gezorgd dat het MKB een gelijke toegang krijgt tot aanbestedingen, zonder de kosten voor het MKB voor de hulp van adviseurs te verhogen?

Heeft de Commissie bovendien overwogen een handleiding voor de opzet van EU-aanbestedingen uit te werken zodat men er enerzijds voor zorgt dat de aanbestedingsregels worden geëerbiedigd en anderzijds het aanbestedingsproces voor aanbesteder en inschrijver ook niet ingewikkelder wordt gemaakt?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(1 februari 1999)

In haar mededeling betreffende overheidsopdrachten in de Europese Unie(1) heeft de Commissie reeds een aantal maatregelen voorgesteld die tot doel hebben een gunstig klimaat voor ondernemingen te scheppen, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Tot deze maatregelen behoren de vervanging van het bestaande publicatiesysteem door een op het Internet gebaseerd systeem; maatregelen die de aanbestedende diensten ertoe moeten aanzetten om hun aankondigingen op elektronische wijze in te dienen (zodat de totale procedure minder tijd in beslag neemt); een wijziging van de bestaande richtlijnen zodat de elektronische middelen voor informatie-uitwisseling op gelijke voet staan met andere middelen; de ontwikkeling van een kader voor een efficiënt opleidingsbeleid voor overheidsopdrachten in de EU; de goedkeuring van een mededeling over het MKB en overheidsopdrachten, waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om de toegang tot de informatie te verbeteren door het consequente gebruik van informatie- en communicatietechnologieën; en de harmonisatie van erkenningssystemen (d.w.z. voor opdrachten die vallen onder Richtlijn 93/37/EEG van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken(2)).

De Commissie heeft reeds aanzienlijke inspanningen geleverd om de aanbestedingsprocedures transparanter en minder duur te maken voor de leveranciers, en in het bijzonder voor het MKB. Via het SIMAP-project (système d'information pour les marchés publics) streeft de Commissie naar een kwaliteitsverbetering van de informatie over Europese overheidsopdrachten en wil ze ervoor zorgen dat de informatie door alle geïnteresseerde leveranciers kan worden geraadpleegd. Op langere termijn zal dit project de volledige aanbestedingsprocedure behelzen, dat wil zeggen offerte, aanbesteding van de opdracht, levering, facturering en betaling. De SIMAP-website (http://simap.eu.int) verschaft achtergrondinformatie over de aanbestedingenmarkt, de richtlijnen op dit gebied alsmede richtsnoeren en links naar andere sites met informatie over aanbestedingsmogelijkheden in de Europese Unie en daarbuiten. Sinds 1 januari 1999 kan de SIMAP-website gratis worden geraadpleegd.

Er bestaan een aantal specifieke hulpmiddelen die de transparantie van de aanbestedingen moeten bevorderen, zoals de standaardformulieren voor inschrijving, die een vereenvoudiging en harmonisatie van de inschrijvingen tot gevolg hebben; de gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten (CPV; Common Procurement Vocabulary), die wordt gebruikt om te bepalen wat wordt aanbesteed, waardoor het voor de potentiële leveranciers gemakkelijker maakt om de opdrachten waarin zij geïnteresseerd zijn te identificeren; en de ontwikkeling van "kopersprofielen", die de aanbestedende diensten de mogelijkheid bieden om niet alleen de aanbesteding zelf op elektronische wijze bekend te maken, maar ook de volledige aanbestedingsdocumentatie en alle bijkomende informatie, die dan door de geïnteresseerde leveranciers met behulp van het speciale zoeksysteem (SRM; Search and Retrieval Mechanism) kunnen worden opgezocht.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat, naast de in 1997 gepubliceerde handleidingen over het gemeenschapsrecht op het gebied van overheidsopdrachten (voor de klassieke sectoren), de Commissie ook haar steun heeft verleend aan de opstelling van een publicatie over verkopen aan de openbare sector (een praktische handleiding voor het MKB)(3). De bedoeling van deze publicatie is het MKB te helpen met praktische problemen, zoals het indienen van een offerte.

De Commissie zal blijven streven naar een grotere efficiëntie van de diverse Europese netwerken die informatie en technische bijstand verschaffen aan kleine en middelgrote ondernemingen die willen meedingen naar overheidsopdrachten.

(1) COM(98) 143 def.

(2) PB L 199 van 9.8.1993.

(3) Te verschijnen in het Publicatieblad.