Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3607/98 van Elisabeth SCHROEDTER aan de Commissie. De eilanden Gavdopoula en Gavdos (Griekenland, Kreta) en de in het kader van NATURA 2000 voorgestelde prioritaire natuurlijke habitats van Europees belang

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3607/98 van Elisabeth SCHROEDTER aan de Commissie. De eilanden Gavdopoula en Gavdos (Griekenland, Kreta) en de in het kader van NATURA 2000 voorgestelde prioritaire natuurlijke habitats van Europees belang

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3607/98

van Elisabeth Schroedter (V) aan de Commissie

(3 december 1998)

Betreft: De eilanden Gavdopoula en Gavdos (Griekenland, Kreta) en de in het kader van NATURA 2000 voorgestelde prioritaire natuurlijke habitats van Europees belang

1. De eilanden Gavdopoula en Gavdos (Griekenland, Kreta) zijn na diepgaand onderzoek door het Griekse Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu ingeschaald als onvervangbaar natuurlijk erfgoed en dus als prioritaire natuurlijke habitat van Europees belang in het kader van NATURA 2000. Is de Commissie ervan op de hoogte dat er plannen zijn om het eiland Gavdopoula volledig af te graven, te industrialiseren en als industriegebied te gebruiken, terwijl op Gavdos grote woonprojecten voor de urbanisatie ervan moeten worden gerealiseerd?

2. Is de Commissie ervan op de hoogte dat voor de ontginning, industrialisatie en urbanisatie van deze eilanden middelen uit de Europese structuurfondsen zouden moeten worden gebruikt? Zo ja, welke bedragen zijn hier absoluut en percentueel mee gemoeid?

3. Is de Commissie van mening dat de vernietiging van de voormalige planten- en dierenwereld op deze eilanden verenigbaar is met het Europese milieurecht en met het Verdrag van Amsterdam, waarin de bescherming en verbetering van het milieu als fundamentele taak van alle lidstaten is opgenomen?

4. Wat is de Commissie bekend omtrent de status van het eiland Gavdopoula? Valt dit eiland onder de bepalingen inzake de Europese interne markt? Zo nee, hoe schat de Commissie de theoretische mogelijkheid in dat daar buiten de bepalingen van de interne markt om, maar wel in de onmiddellijke geografische nabijheid ervan, goederenoverslag kan plaatsvinden?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(12 februari 1999)

1. De eilanden Gavdos en Gavdopoula vormen een gebied dat is opgenomen in de lijst van voorgestelde gebieden van communautair belang, die de Giekse instanties aan de Commissie hebben toegezonden, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), met het oog op de opneming van die gebieden in het Europese ecologisch netwerk Natura 2000. De Commissie is zich bewust van de door het geachte parlementslid genoemde problemen met betrekking tot Gavdopoula, en zij zal de Griekse instanties vragen om gedetailleerde gegevens over de industriële installatie op Gavdopoula en over de plannen voor stadsontwikkeling op Gavdos. Volgens niet-officiële informatie zou de milieueffectstudie voor de projecten op Gavdopoula niet zijn goedgekeurd door het Griekse ministerie van milieu.

2. Naar aanleiding van geruchten over voorgenomen investeringen op Gavdopoula, heeft de Commissie inlichtingen ingewonnen bij de Griekse instanties. Daaruit blijkt dat er momenteel geen enkel concreet project op deze eilanden wordt uitgevoerd en dat er ook geen projecten zijn goedgekeurd. Er wordt dan ook geen enkele vorm van communautaire steun verleend.

3. Aangezien er in het betrokken gebied bepaalde prioritaire typen habitats en soorten voorkomen, zou het volgens de criteria van Richtlijn 92/43/EEG moeten worden aangewezen als gebied van communautair belang. De Commissie is dan ook van oordeel dat de lidstaat op grond van Richtlijn 92/43/EEG en in het kader van zijn Verdragsverplichtingen moet afzien van iedere activiteit die de ecologische integriteit van het gebied ernstig in gevaar brengt.

4. De eilanden Gavdos en Gavdopoula vallen onder Griekse soevereiniteit op grond van het verdrag van Londen van 1913.

In de akte van toetreding van Griekenland(2) tot de Europese Gemeenschap is geen bijzondere regeling voor deze eilanden opgenomen.

De bepalingen van het Gemeenschapsrecht (primair en secundair) zijn dan ook op deze eilanden van toepassing, zoals ze op het gehele grondgebied van Griekenland van toepassing zijn.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.

(2) PB L 291 van 19.11.1979.