Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3734/98 van Aline PAILLER aan dee Raad. Internationale overeenkomst inzake de rechten van migrerende werknemers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3734/98 van Aline PAILLER aan dee Raad. Internationale overeenkomst inzake de rechten van migrerende werknemers

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3734/98

van Aline Pailler (GUE/NGL) aan de Raad

(11 december 1998)

Betreft: Internationale overeenkomst inzake de rechten van migrerende werknemers

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag E-2283/96(1) heeft de Commissie medegedeeld dat geen enkele lidstaat de Internationale Overeenkomst inzake de bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden heeft geratificeerd. Is de Raad voornemens initiatieven te nemen om tot de ratificatie van deze Overeenkomst aan te sporen overeenkomstig het verzoek van het Europees Parlement in zijn resolutie over de rechten van de mens in de Europese Unie?

Antwoord

(22 april 1999)

De Raad erkent dat het Europees Parlement belang hecht aan de uitvoering van de Internationale overeenkomst inzake de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden, die is aangenomen bij Resolutie 45/158 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 18 december 1990. De Raad heeft echter tot dusver geen verzoek gekregen om de lidstaten ertoe aan te zetten deze overeenkomst te bekrachtigen.

(1) PB C 365 van 4.12.1996, blz. 103.