Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3986/98 van Heidi HAUTALA aan de Commissie. Verdeling van invoerquota voor champignons

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3986/98 van Heidi HAUTALA aan de Commissie. Verdeling van invoerquota voor champignons

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3986/98

van Heidi Hautala (V) aan de Commissie

(4 januari 1999)

Betreft: Verdeling van invoerquota voor champignons

Het aanbod van Europese champignons is wat hoeveelheid en kwaliteit betreft gering. Bovendien zijn er maar weinig leveranciers. De opbrengst in de EU-landen is de laatste tijd verlaagd, onder andere tengevolge van een ziekte die zich in Nederland heeft voorgedaan. Bovendien is de uitvoer van champignons naar de Verenigde Staten toegenomen, zodat het aanbod op de Europese markt is verkleind.

De invoer van Chinese champignons is beperkt en het aanbod in Europa was niet voldoende om te kunnen voldoen aan de vraag in de nieuwe lidstaten. De positie en de concurrentiekracht van de traditionele importeurs is aangetast door de invoerquota. De importeurs vragen invoerlicenties aan en kopen ze ook. Het is echter onduidelijk op welke grondslag deze licenties over de lidstaten worden verdeeld.

Kan de Commissie uiteenzetten hoe de quota voor de invoer van champignons per lidstaat worden verdeeld? Op welke grondslag worden de licenties toegekend?

Antwoord van de heer Fischler Namens de Commissie

(15 februari 1999)

De communautaire tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus worden beheerd via invoercertificaten die op verzoek aan de invoerders van de lidstaten worden afgegeven (Verordening (EG) 2125/95 van de Commissie van 6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 2493/98(1)).

De gegevens over het gebruik van deze contingenten worden regelmatig aan de lidstaten meegedeeld. Voor 1998 is het eindresultaat als volgt (in tonnen, netto uitgelekt gewicht): België: 33, Denemarken: 290, Duitsland: 15 963, Griekenland: 275, Spanje: 73, Frankrijk: 474, Italië: 7 496, Nederland: 9 422, Oostenrijk: 2 658, Portugal: 30, Finland: 301, Zweden: 2 299, wat een totaal van 39 315 ton oplevert. Van het totale tariefcontingent van 68 215 ton voor 1998 is bijgevolg 28 900 ton niet gebruikt.

In tegenstelling tot wat het geachte parlementslid beweert, laten de communautaire statistieken geen toename van de uitvoer van conserven van paddestoelen, met name naar de Verenigde Staten, zien. De prijs van de communautaire producten is daarentegen de laatste jaren gedaald omdat het stagnerend verbruik tot grote voorraden leidt. De communautaire productie is dus in staat om zowel kwantitatief als kwalitatief aan de behoeften van de Gemeenschap te voldoen.

(1) PB L 309 van 19.11.1998.