Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 132/99 van Klaus-Heiner LEHNE Het jaar-2000-probleem

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 132/99 van Klaus-Heiner LEHNE Het jaar-2000-probleem

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 132/99 van Klaus-Heiner LEHNE Het jaar-2000-probleem

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0073


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0132/99

van Klaus-Heiner Lehne (PPE) aan de Commissie

(2 februari 1999)

Betreft: Het jaar-2000-probleem

In de Verenigde Staten van Amerika bestaat de verplichting om op ieder product te vermelden of het de datumwisseling van 1999 naar 2000 zonder problemen doorstaat (het zgn. millenniumprobleem), d.w.z net als op ieder elektronisch apparaat, zowel computer als televisie, moet op het product staan vermeld of het millennium-bestendig is. Europa kent tot dusver geen dergelijke verplichting.

Kan de Commissie, gelet op een en ander, meedelen wat zij zoal overwogen heeft om dit probleem op te lossen mede gezien de noodzakelijke bescherming van de consument?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissien

(11 maart 1999)

De Commissieheeft in haar mededeling van 25 februari 1998(1) een eerste analyse van het informaticaprobleem in verband met het jaar 2000 verricht.

In het kader van de aandacht die aan de verschillende konsekwenties van het jaar 2000 moet worden besteed, wijdt de Commissie bijzondere aandacht aan de eventuele gevolgen voor de consumenten.

Een ad hoc werkgroep van het Consumentencomité - een orgaan dat de Commissie adviseert bij het beheer van het consumentenbeleid - heeft het probleem besproken en een advies uitgebracht dat de situaties identificeert waarmee de consument vermoedelijk wordt geconfronteerd, alsmede aanbevelingen doet om de gevolgen van het jaar 2000 voor de economische belangen, de gezondheid en de veiligheid van de consumenten te minimaliseren.

Wat etiketteringsplannen betreft - " labelling schemes " -, gaat het hier om vrijwillige initiatieven van de industrie of de distributie, eventueel in samenwerking met de overheid.

Het Consumentencomité is van oordeel dat deze etiketteringssystemen kunnen bijdragen tot de bescherming van de consument, in het bijzonder wanneer deze aansluiten bij de in de lidstaten bestaande regels inzake wettelijke garanties. Bij voorbeeld verklaart de verkoper in het kader van het Deense systeem "2000 Ready" dat het product alle van 1900. en 2.00 afgeleide gegevens kan gebruiken en verplicht hij zich tot en met 31 januari 2001 gevolg te geven aan alle eventuele klachten (onafhankelijk van het verstrijken van de garantietermijn).

Evenwel mag, gezien het ontbreken van een universele norm aan de hand waarvan mag worden aangenomen dat een product is aangepast aan het millenniumprobleem en gezien de moeilijkheid om een certificatie van de producten door een onafhankelijke of tot de overheid behorende instelling te verkrijgen - tengevolge van de terughoudendheid om de daaruit voortvloeiende juridische aansprakelijkheid op zich te nemen - de etikettering niet worden beschouwd als het enige antwoord op het informaticaprobleem in verband met het jaar 2000.

Om dezelfde redenen is de Commissie niet voornemens een voorstel voor een etiketteringsplan op Europees niveau te doen.

(1) COM(98) 102 def.