Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 227/99 van Ulf HOLM aan de Commissie. Regels voor de wapenexport

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 227/99 van Ulf HOLM aan de Commissie. Regels voor de wapenexport

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 227/99 van Ulf HOLM aan de Commissie. Regels voor de wapenexport

Publicatieblad Nr. C 297 van 15/10/1999 blz. 0151


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0227/99

van Ulf Holm (V) aan de Commissie

(3 februari 1999)

Betreft: Regels voor de wapenexport

Het Duitse voorzitterschap heeft voorgesteld juridisch bindende regels voor de wapenexport in te voeren. Het is nog niet duidelijk of deze regels minimumvoorschriften zullen behelzen zodat de afzonderlijke landen hogere/strengere regels kunnen vaststellen, of harmoniseringsvoorschriften die voor alle lidstaten gelden.

Hoe denkt de Commissie over gemeenschappelijke minimumvoorschriften en harmoniseringsvoorschriften voor de wapenexport?

Aan welk type regels geeft de Commissie de voorkeur?

Indien zij de voorkeur geeft aan harmoniseringsvoorschriften, welk niveau acht de Commissie dan passend hiervoor?

Welke van de in de afzonderlijke lidstaten geldende regels inzake wapenexport acht de Commissie adequaat voor een eventuele geharmoniseerde EU-regelgeving voor de wapenexport?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(9 maart 1999)

Het voorstel van het Voorzitterschap om de gedragscode van de Unie inzake wapens een meer degelijke juridische basis te verschaffen (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel 3, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie) werd besproken tijdens de Raad Algemene Zaken van 25 januari maar verkreeg niet de unanieme steun van de lidstaten. De code blijft juridisch dan ook niet bindend.

Vraagstukken in verband met de wapenexport worden behandeld door de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). De Commissie is een volwaardige partner bij deze besprekingen. Artikel 223 van het EG-Verdrag is op dit gebied van toepassing en er bestaan geen voorschriften van de Unie met betrekking tot de wapenexport.