Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 595/99 van Ian WHITE Bescherming van dieren tijdens het vervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 595/99 van Ian WHITE Bescherming van dieren tijdens het vervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 595/99 van Ian WHITE Bescherming van dieren tijdens het vervoer

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0135


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0595/99

van Ian White (PSE) aan de Commissie

(12 maart 1999)

Betreft: Bescherming van dieren tijdens het vervoer

In RSPCA Magazine "Animal Issues" wordt bericht dat Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal de EU-richtlijn 95/29/EG(1) inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer niet ten uitvoer gelegd hebben. Wat is het standpunt van de Commissie dienaangaande en welke maatregelen heeft zij genomen om te waarborgen dat de EU-wetgeving strikt wordt nageleefd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(8 april 1999)

Griekenland, Italië en Portugal hebben nationale maatregelen gemeld voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 95/29/EG van de Raad van 29 juni 1995 tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

Frankrijk heeft deze richtlijn niet volledig ten uitvoer gelegd. De Commissie heeft de inbreukprocedure die zij op grond van artikel 169 van het EG-Verdrag had ingeleid omdat dit land had nagelaten de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn te melden, dan ook niet stopgezet.

(1) PB L 148 van 30.6.1995, blz. 52.