Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 614/99 van Patricia McKENNA Europese steun aan Ierse spoorwegen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 614/99 van Patricia McKENNA Europese steun aan Ierse spoorwegen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 614/99 van Patricia McKENNA Europese steun aan Ierse spoorwegen

Publicatieblad Nr. C 348 van 03/12/1999 blz. 0106


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0614/99

van Patricia McKenna (V) aan de Commissie

(12 maart 1999)

Betreft: Europese steun aan Ierse spoorwegen

De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren voor miljoenen steun verleend aan de Ierse spoorwegmaatschappij, Iarnrod Eireann, via het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Een recent rapport aan de Ierse regering van International Risk Management Services heeft echter uitdrukkelijk het ontbreken van een veiligheidscultuur bij Iarnrod Eireann gehekeld als een ernstige bedreiging voor passagiers en personeel.

Wat is de reden dat de Commissie, gezien deze situatie en het feit dat veiligheid als beginsel is opgenomen in het vervoerbeleid van de Gemeenschap, geen onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de Ierse regering Europees geld voor het Ierse spoorwegnet heeft uitgegeven, om te zorgen dat de gelden niet ten onrechte in projecten worden gestoken die geen rekening houden met de veiligheid?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(26 april 1999)

In het programma voor de ontwikkeling van het hoofdspoorwegennet dat is opgenomen in het Ierse operationale programma (OP) voor vervoer (1994-1999) wordt erkend dat een groot deel van de spoor- en seininfrastructuur van het net verouderd is en dat het grootste deel van het lokomotievenpark is afgeschreven. De steun van de Gemeenschap voor spoorwegprojecten in Ierland is daarom speciaal gericht op de veiligheidsaspecten.

Speciaal ten behoeve van de belangrijkste lijnen die vanuit Dublin vertrekken, zijn in het kader van het Cohesiefonds middelen uitgetrokken voor de vernieuwing van het spoor- en seinstelsel en in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is steun toegekend voor de vernieuwing van het rollend materieel. Bovendien is na de vrijmaking van 150 miljoen [fmxeuro] van het LUAS-project voor sneltramvervoer, 85 miljoen [fmxeuro] speciaal toegekend voor de verbetering van het spoorwegnet. Dit behelst onder meer maatregelen zoals de vernieuwing van het hoofdspoorwegennet, verbeteringen aan het spoorwegnet in de voorsteden van Dublin en aan de DART-diensten en verlenging van de perrons om plaats te bieden aan langere treinstellen. Al deze maatregelen zullen bijdragen tot het verlichten van de overbezetting en het verbeteren van de veiligheidsnormen van de Ierse spoorwegen.

De geachte Afgevaardigde mag er zeker van zijn dat de Commissie actief is betrokken bij het toezicht op de aanwending van Europese middelen in Ierland. Het Toezichtcomité voor de communautaire bestekken (CB) controleert de uitgaven van de Structuurfondsen op het niveau van de operationele programma's en subprogramma's en via het Toezichtcomité voor het operationele programma voor vervoer wordt de vooruitgang gevolgd op het niveau van de individuele maatregelen. Op de uitvoering van de projecten van het Cohesiefonds wordt tevens toezicht gehouden via het Toezichtcomité voor het Cohesiefonds. Door het toezicht van bovengenoemde comités, die om het half jaar bijeenkomen, wordt ervoor gezorgd dat de middelen van de Gemeenschap worden aangewend voor de vastgestelde projecten die hebben bijgedragen tot een grotere veiligheid op het Ierse spoorwegnet.

Hoewel er ongetwijfeld nog heel wat te doen blijft, zij erop gewezen dat de Ierse autoriteiten volgens het verslag van International risk management services onlangs hebben medegedeeld dat zij van plan zijn om de komende vijf jaar belangrijke middelen te besteden aan de verbetering van de veiligheidsnormen voor het spoorwegnet. Bovendien verwacht de Commissie dat tijdens de volgende programmeringsperiode nieuwe middelen ter beschikking zullen worden gesteld om dit probleem aan te pakken.