Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 858/99 van Pieter DANKERT ESF- Nederland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 858/99 van Pieter DANKERT ESF- Nederland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 858/99 van Pieter DANKERT ESF- Nederland

Publicatieblad Nr. C 370 van 21/12/1999 blz. 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0858/99

van Pieter Dankert (PSE) aan de Commissie

(7 april 1999)

Betreft: ESF-Nederland

Een eindbegunstigde van ESF-doelstelling 3 opleidingsprojecten, Dijkhuis Advies, meldt dat noch de eindafrekening over 1997 noch het tweede voorschot over 1998 betaald is en dat de ESF-coördinator geen redenen gegeven heeft voor deze vertragingen. Tevens wijst Dijkhuis Advies op een recent getroffen fiscale maatregel "extra scholingsaftrek", waar projecten die medegefinancierd worden door het ESF, niet van kunnen profiteren en zelfs nadeel van ondervinden door verschillen in definitie van subsidiabele kosten volgens deze maatregel, alsook het beschouwen van ESF-gelden als eigen inkomsten.

Kan de Commissie aangeven of er problemen zijn, en zo ja welke, bij het uitkeren van het saldo van de jaartranche 1997 en het tweede voorschot over 1998?

Is de Commissie op de hoogte van de genoemde fiscale maatregel "extra scholingsaftrek"? Wat is haar oordeel over deze maatregel die tot ongelijke behandeling van ESF- en niet ESF-projecten leidt?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(3 mei 1999)

Het verzoek om de eindbetaling-1997 van het programma in verband met doelstelling 3 kon in de oorspronkelijke versie niet door de Commissie in behandeling worden genomen. De definitieve versie waarover de Commissie en het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) tot overeenstemming zijn gekomen, werd op 30 maart 1999 aan de Commissie toegezonden. Evenwel overtreffen de reeds betaalde voorschotten het gevraagde eindsaldo. Bijgevolg kunnen de in 1997 gedane betalingen voor het doelstelling 3-programma als beëindigd worden beschouwd. De betalingen aan de promotoren worden door de Arbeidsvoorziening geregeld.

Het tweede voorschot voor 1998, dat begin oktober 1998 werd aangevraagd, is wegens een gebrek aan begrotingsmiddelen bij de Commissie in twee tranches uitbetaald. Tegen half november 1998 is een eerste tranche van 38 miljoen [fmxeuro] overgemaakt. Het resterende bedrag ad 26 miljoen [fmxeuro] is door de Commissie op 15 maart 1999 afgerond.

Op grond van de door de geachte afgevaardigde verschafte informatie kan geen antwoord worden gegeven over het gedeelte dat betrekking heeft op de fiscale maatregelen "extra scholingsaftrek". Na navraag bij de Arbeidsvoorziening, die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van doelstelling 3, blijkt dat aanvullende inlichtingen nodig zijn om het project en de betrokken maatregelen te kunnen identificeren. Vanzelfsprekend is de Commissie bereid de geachte afgevaardigde de meest uitgebreide inlichtingen te verschaffen wanneer deze nadere aanduiding is medegedeeld.