Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1438/99 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Integratie van Galicië in trans-Europees HST-netwerk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1438/99 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Integratie van Galicië in trans-Europees HST-netwerk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1438/99 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Integratie van Galicië in trans-Europees HST-netwerk.

Publicatieblad Nr. 170 E van 20/06/2000 blz. 0015 - 0015


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1438/99

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(1 september 1999)

Betreft: Integratie van Galicië in trans-Europees HST-netwerk

Galicië dient net als alle Europese regio's te worden geïntegreerd in het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen. Voor Galicië is dit echter des te noodzakelijker, aangezien de regio bij de opbouw van de vervoersnetwerken door de Spaanse overheid ook in het verleden al duidelijk is verwaarloosd. Maar met deze noodzaak wordt in de technische en budgettaire planning van de trans-Europese netwerken voor de spoorwegen tot het jaar 2010 kennelijk geen rekening gehouden. Dit zou betekenen dat de samenleving van Galicië opnieuw, net als bij de aanleg van de snelwegen die de verbinding vormen met het schiereiland en Europa en de aanleg van de eerste openbare spoorwegen een historische achterstand zou oplopen.

Met het oog op de nodige maatregelen om deze marginalisering te kunnen voorkomen, wordt de Commissie verzocht aan te geven in hoeverre bij het tijdsbestek en de budgettaire planning van het trans-Europese HST-netwerk tot het jaar 2010 rekening wordt gehouden met de integratie van Galicië.

Welke voorstellen heeft de Spaanse overheid in dit verband aan de Europese Unie voorgelegd?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1438/99 en E-1440/99

(11 oktober 1999)

Beschikking nr. 1692/0096/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet(1) bevat als bijlage een reeks kaarten waarop, louter indicatief, de segmenten en knooppunten worden aangegeven van dat vervoersnet zoals het er in 2010 zou moeten uitzien. Wat de hogesnelheidstreinverbindingen betreft, werd een onderscheid gemaakt tussen de lijnen die in 1996 reeds in bedrijf waren en die welke zich op dat moment in een min of meer gevorderd projectstadium bevonden.

Het is juist dat voor Galicië op het moment van het opstellen van genoemde richtsnoeren geen enkel concreet project voor een HST-verbinding ter studie lag noch naar Portugal, noch naar het centrum van Spanje toe. Toch is op de kaarten van 1996 reeds een Portugees project aangegeven voor een HST-lijn van Lissabon naar Porto, met in het verlengde daarvan een conventionele verbinding met Galicië; insgelijks bestond in Spanje een project om door middel van aanpassingen een snelle (200 km/u) spoorwegverbinding tot stand te brengen van Valladolid tot in de buurt van Orense, met in het verlengde daarvan eveneens een conventionele spoorlijn naar Orense en Santiago.

Sedert de vaststelling van de beschikking van 1996 werden met het oog op de verbetering van de spoorwegverbindingen in de betrokken regio diverse studies gefinancierd ten laste van de begroting voor het trans-Europese vervoersnet. Voorts omvatte het door de Commissie in 1997 ingediende voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1692/0096/EG op het stuk van de zeehavens, de binnenhavens en de intermodale terminals alsmede project nr. 8 van bijlage III(2), een wijziging van de titel van laatstgenoemd project van Autoweg Lissabon Valladolid in Multimodale verbinding van Portugal-Spanje met de rest van Europa. In de desbetreffende toelichting wordt uitdrukkelijk gewezen op de noodzaak om de corridor in kwestie, waarvan één der vertakkingen Galicië (La Coruña) met Portugal (Lissabon) verbindt, te versterken.

Naar aanleiding van de door het Parlement op 10 maart 1999 in eerste lezing voorgestelde amendementen heeft de Commissie een gewijzigd voorstel(3) ingediend, alsmede een mededeling over het nieuwe gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad wordt uitgewerkt. De Commissie neemt zich met name voor, het door het Parlement voorgestelde amendement te aanvaarden waardoor de doelstelling van het bijzondere project nr. 8 wordt gepreciseerd en de verbinding van Galicië met het trans-Europese net duidelijker wordt geaccentueerd.

Wat het financieringsaspect betreft, moet worden opgemerkt dat een beroep kon en kan worden gedaan op andere bronnen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de Europese Investeringsbank) voor de financiering van studies en infrastructuurwerken ter verbetering van de spoorwegverbindingen in de betrokken regio.

(1) PB L 228 van 9.9.1996.

(2) COM(97) 681 def.

(3) COM(1999) 277 def.