Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1508/99 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. Steun voor de beschermde natuurgebieden Königsbrucker Heide en Am Spitzberg (Sachsen/D) in het kader van het communautair initiatief betreffende de conversie van militaire standplaatsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1508/99 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. Steun voor de beschermde natuurgebieden Königsbrucker Heide en Am Spitzberg (Sachsen/D) in het kader van het communautair initiatief betreffende de conversie van militaire standplaatsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1508/99 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. Steun voor de beschermde natuurgebieden Königsbrucker Heide en Am Spitzberg (Sachsen/D) in het kader van het communautair initiatief betreffende de conversie van militaire standplaatsen.

Publicatieblad Nr. 170 E van 20/06/2000 blz. 0026 - 0027


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1508/99

van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie

(1 september 1999)

Betreft: Steun voor de beschermde natuurgebieden Königsbrucker Heide en Am Spitzberg (Sachsen/D) in het kader van het communautair initiatief betreffende de conversie van militaire standplaatsen

In het kader van het communautair initiatief Konver hebben de Saksische natuurgebieden Königsbrucker Heide en Am Spitzberg financiële steun gekregen.

Kan de Commissie informatie verstrekken over de volgende punten:

1. Hoeveel subsidies en leningen zijn uitgekeerd, voor welk doel en welke concrete maatregelen zijn daarmee gesteund?

2. Hebben de genomen maatregelen ertoe geleid dat de beschermde status van de gebieden isgeschonden (bijvoorbeeld door vernietiging van biotopen, herbebossing van open vlaktes, de aanleg van brandgangen in bosgebieden)?

3. Hebben de maatregelen ertoe geleid dat de potentiële geschiktheid als speciale beschermingszones (richtlijn 92/0043/EEG(1) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna) in gevaar is gebracht?

4. In hoeverre zijn de gesteunde maatregelen in strijd met de vigerende wettelijke milieu- en natuurbeschermingsbepalingen of met de in het communautair initiatief Konver neergelegde bepaling dat gesteunde maatregelen in het belang moeten zijn van het milieu?

5. Is het de Commissie bekend dat een aanvraag is ingediend om de beschermde status van het natuurgebied Am Spitzberg op te heffen om nog meer geld uit het communautair initiatief Konver te kunnen krijgen?

(1) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(6 oktober 1999)

Tijdens de lopende programmeringperiode (1994-1999) ontvangst Saksen subsidies uit de Structuurfondsen in het kader van het communautaire initiatief Konver.

Overeenkomstig de beginselen van partnerschap en subsidiariteit zijn de nationale of regionale autoriteiten verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de operationele programma's en de keuze van de specifieke projecten. In het geval van Saksen is in eerste instantie het Ministerie van Economische zaken verantwoordelijk. Uiteraard moeten die autoriteiten zich houden aan de Europese regelgeving, met inbegrip van de regelgeving op het gebied van natuurbescherming.

Bij het communautaire initiatief Konver worden eerst prioriteiten voor de steunverlening vastgesteld, en worden vervolgens tijdens de tenuitvoerlegging van het programma specifieke projecten geselecteerd. Het is dus zeker mogelijk om voor de verschillende prioriteiten aanvragen voor projecten bij de verantwoordelijke autoriteiten in te dienen.

Het geachte parlementslid wordt verzocht om in het geval dat hij informatie bezit over een mogelijke inbreuk in verband met het geval Am Spitzberg of welk ander geval ook, nadere bijzonderheden te verstrekken opdat de Commissie over de zaak contact kan opnemen met de Duitse autoriteiten.