Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1618/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. MED-programma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1618/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. MED-programma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1618/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. MED-programma's.

Publicatieblad Nr. 170 E van 20/06/2000 blz. 0053 - 0053


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1618/99

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(7 september 1999)

Betreft: MED-programma's

In de resolutie over het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 1/96 over de MED-programma's (uitgebracht in verband met artikel 188 C, lid 4, tweede alinea van het EG-Verdrag) en de reacties hierop van de Commissie wordt gewag gemaakt van ernstige onregelmatigheden en aanzienlijke lacunes in het financieel beheer van de mediterrane programma's (jaren 1992-1995).

In dezelfde resolutie staat dat de financieringsvoorstellen voor MED-Urbs (29.7.1992), MED-Campus (14.10.1992), MED-Invest (14.12.1992), MED-Media (18.8.1993) 78 000 000 ecu hebben gekost.

Ik wil graag de volledige gedetailleerde lijst hebben met alle overheids- en particuliere instellingen, bedrijven, verenigingen, firma's, individuen, organisaties van alle lidstaten van de Gemeenschap en van derde landen die geld (en hoeveel precies?) hebben ontvangen in verband met genoemde programma's die in totaal 78 000 000 ecu hebben gekost.

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(8 oktober 1999)

De in de resolutie van het Parlement van juli 1996 genoemde 78 miljoen ecu heeft betrekking op de financieringen van de netwerken voor gedecentraliseerde samenwerking voor de periode 1992-1995, alsook op de daarbij behorende technische bijstand (Agence pour les réseaux transméditerranéens (ARTM) Ismeri Europa FRERE Consultants Raad van Europese gemeenten en regio's (CCRE) Television Trust for the environment (TVE)).

In aansluiting op de resolutie heeft de Commissie de Commissie Begrotingscontrole regelmatig op de hoogte gebracht van de gevolgen die aan het verslag van de Rekenkamer zijn gegeven alsook van de ontwikkeling van de afgegeven terugvorderingsopdrachten.

De Commissie stuurt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks de bijkomende gegevens toe betreffende de financieringsbesluiten voor de verschillende netwerken gedurende de periode 1992-1995.