Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/99 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Verordening (EEG) betreffende de harmonisatie van de technische voorschriften in de burgerluchtvaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/99 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Verordening (EEG) betreffende de harmonisatie van de technische voorschriften in de burgerluchtvaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/99 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Verordening (EEG) betreffende de harmonisatie van de technische voorschriften in de burgerluchtvaart.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0016 - 0016


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/99

van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie

(11 oktober 1999)

Betreft: Verordening (EEG) betreffende de harmonisatie van de technische voorschriften in de burgerluchtvaart

Vindt de Commissie niet, gezien het feit dat sommige lidstaten zich niet houden aan de gemeenschappelijke regeling van de Joint Aviation Authority (JAA, gemeenschappelijke burgerluchtvaartautoriteit) volgens welke houders van een vliegvergunning voor de burgerluchtvaart mogen doorgaan met vliegen tot zij 65 zijn, dat deze regeling in de geest van het principe van het vrije verkeer van personen moet worden opgenomen in verordening (EEG) nr. 3922/91(1) betreffende de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart,

en kan zij tevens de stand aangeven van de gesprekken over het voorstel voor de instelling van een Europese autoriteit voor de veiligheid in de lucht en wanneer de inauguratie van een dergelijk orgaan kan worden verwacht?

(1) PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(14 februari 2000)

Met betrekking tot de door de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten voorgestelde gemeenschappelijke normen voor de leeftijdsgrenzen van piloten, kan de Commissie het geachte parlementslid meedelen dat zij momenteel werkt aan een voorstel tot harmonisering van de normen en vereisten voor vliegtuigbemanningen in de hele Gemeenschap.

De Commissie kan evenwel nu nog niet zeggen of het voorstel zal worden goedgekeurd en evenmin of het in dat geval deel zal uitmaken van Verordening (EEG) 3922/91 van de Raad van 16 december 1991(1) inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, of een afzonderlijk voorstel zal vormen.

De Raad heeft op 16 juli 1998 de Commissie verzocht onderhandelingen te beginnen voor de oprichting van een Europese autoriteit voor de veiligheid van de luchtvaart. De Commissie heeft weliswaar een ontwerp-conventie opgesteld die op alle punten voldoet aan het mandaat, maar blijkbaar stuit de oprichting van een dergelijke organisatie met supranationale bevoegdheden op moeilijkheden van voornamelijk constitutionele aard.

(1) PB L 373 van 31.12.1991.