Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1817/99 van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoering van Europese normen op het gebied van duiken voor wetenschappelijke doeleinden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1817/99 van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoering van Europese normen op het gebied van duiken voor wetenschappelijke doeleinden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1817/99 van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoering van Europese normen op het gebied van duiken voor wetenschappelijke doeleinden.

Publicatieblad Nr. 203 E van 18/07/2000 blz. 0057 - 0057


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1817/99

van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie

(12 oktober 1999)

Betreft: Invoering van Europese normen op het gebied van duiken voor wetenschappelijke doeleinden

Het European Scientific Diving Committee (ESDC) is in mei 1998 opgericht. De oprichting van het comité is voorbereid door Marco Weydert (DG XII D/3) en door een werkgroep in het kader van het seminar dat plaatsvond op het Italiaanse eiland Elba van 1 tot en met 11 mei 1997. Het seminar is door de Europese Commissie gefinancierd met behulp van steunfonds MAS3-CT96-6351. De belangrijkste doelstelling van het ESDC is het opstellen van normen voor Europese opleidingen tot duiker voor wetenschappelijke doeleinden, om te bevorderen dat deze duikers hun activiteiten kunnen uitoefenen in alle lidstaten van de EU en tevens in derde landen. Wat is de huidige situatie en wat is het tijdschema met betrekking tot de normen op het gebied van duiken voor wetenschappelijke doeleinden en de bekrachtiging van de oprichtingsakte van het ESDC?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(12 november 1999)

Een paar workshops en een seminar die in de periode 1995-1997 gefinancierd zijn door de Commissie, hebben het mogelijk gemaakt een ontwerp voor een gezamenlijke Europese norm te ontwikkelen voor de opleiding van wetenschappelijke duikers die gebruik maken van SCUBA (autonome apparatuur om onder water te ademen zoals bijvoorbeeld zuurstoftanks). In deze norm wordt rekening gehouden met twee niveaus namelijk dat van European Scientific Diver (Europees wetenschappelijk duiker) of ESD en Advanced European Scientific Diver (gevorderd Europees wetenschappelijk duiker) of AESD. Het lagere niveau (ESD) is voor wetenschappelijke duikers die nog een verdere opleiding ondergaan.

Volgens de overeengekomen ontwerp-norm is met medewerking van de Commissie een voorlopig Europees comité van toezicht op wetenschappelijk duiken (ESDSC) opgericht en onder het beheer gesteld van het Europees Secretariaat voor Zee- en Poolwetenschappen (het EMaPS tegenwoordig Maríne Board genaamd) bij de Europese Stichting voor Wetenschappen in Straatsburg. Op dit moment is het ESDSC nog altijd een officieus comité dat nog een huishoudelijk reglement moet opstellen. Bovendien zijn in diverse lidstaten overeenkomstige nationale comités opgericht of in oprichting. Het ESDSC zal tot taak hebben een lijst van certificaten op te stellen en bij te houden die voldoen aan hetgeen bepaald is in het ontwerp van gemeenschappelijke norm. Het ESDSC onderhoudt ook contact met de nationale autoriteiten om de erkenning van de opleiding van wetenschappelijke duikers in het kader van de regeling van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG((1)) te bevorderen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad, dan zal van de lidstaten verlangd worden dat zij de kwalificaties erkennen die in de hoogste van beide graden (AESD) zijn verkregen.

(1) PB L 209 van 24.7.1992.