Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1820/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Programma Biomed 2 (1994-1998).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1820/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Programma Biomed 2 (1994-1998).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1820/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Programma Biomed 2 (1994-1998).

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0030 - 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1820/99

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(12 oktober 1999)

Betreft: Programma Biomed 2 (1994-1998)

Kan de Commissie mededelen in welke omvang en aan welke lichamen (openbare of particuliere), instellingen, maatschappijen, coöperatieve verenigingen of personen geldsommen of bijdragen zijn toegekend (al dan niet reeds uitbetaald) uit hoofde van het in het kaderprogramma opgenomen programma BIOMED 2 (1994-1998) (krediettoewijzing van 358 miljoen ecu, d.w.z. iets minder dan 700 miljard lire)?

Zijn de daadwerkelijke bestemming van de geldsommen en het resultaat van de initiatieven geverifieerd?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(15 november 1999)

In het kader van het Biomed 2-programma, dat betrekking had op alle belangrijke biomedische onderzoeksgebieden, zijn in de periode 1995-1998 in totaal 3550 multinationale projecten ingediend. In totaal zijn er 617 onderzoekscontracten getekend en gefinancierd. Hierbij waren ongeveer 6100 verschillende teams betrokken. Alle 617 onderzoeksprojecten worden in 1999 voortgezet. Zij

bestaan uit 287 gecoördineerde werkzaamheden (waarvan er 148 in 1999 ten einde lopen) en 330 werkzaamheden voor gezamenlijke rekening (waarvan er 157 in 1999 ten einde lopen). Onder de projecten voor gezamenlijke rekening hebben 17 contracten betrekking op het probleem van de boviene spongiforme encefalopathie/overdraagbare spongiforme encefalopathie (BSE/TSE) (gekke koeienziekte). Daarnaast zijn er voor 92 kleine en middelgrote ondernemingen stimulerende maatregelen genomen, waaronder 61 premies voor de verkennende fase (die aflopen in 1999) en 31 projecten voor onderzoek in samenwerkingsverband (waarvan er 4 in 1999 aflopen). Van de totale financiële steun voor onderzoeksactiviteiten in het kader van Biomed 2 gaat 85 % naar overheidsinstellingen en 15 % naar particuliere organisaties.

Een lijst van de deelnemers aan het Biomed 2-programma, de totale kostprijs per deelnemer en de bijdrage van de Commissie wordt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegezonden.

Wat de verificatie van de bestemming van de geldsommen en het resultaat van de initiatieven betreft, heeft het programmabeheer van Biomed 2 ervoor gezorgd dat er tot eind 1998 een overzicht en evaluatie van de activiteiten werd uitgevoerd. Het beheer van het programma Kwaliteit van het bestaan zal er van januari 1999 tot bij de afsluiting van alle Biomed 2-contracten op toezien dat er een overzicht en evaluatie van alle lopende activiteiten in verband met Biomed 2-projecten wordt uitgevoerd. Alle wetenschappelijke ambtenaren zullen nauw contact blijven houden met de projectleiders. Zij zullen de voortgangsverslagen ontvangen en hun hulp aanbieden.

In het kader van het Biomed 2-programma is een projectevaluatieraad opgericht die bestaat uit externe deskundigen uit alle lidstaten (behalve Luxemburg) en uit Noorwegen en IJsland. Deze raad moet de Commissie bij de follow-up van lopende projecten bijstaan via de analyse van periodieke verslagen en rekening houdend met de in de technische bijlagen van de contracten vastgestelde mijlpalen. In de jaren 1998 en 1999 zal deze raad in totaal 98 van de 600 contracten in het kader van Biomed 2 hebben geverifieerd.

Daarnaast heeft de Commissie een extern controlesysteem voor de lopende projecten opgezet. Het Biomed 2-programma is vanaf 1995 elk jaar gecontroleerd en voor elk van de jaren 1995, 1996, 1997 en 1998 is er een verslag gepubliceerd. Deze verslagen zijn op aanvraag verkrijgbaar en waren positief van toon. De externe controle van het Biomedprogramma voor 1999 zal worden uitgevoerd door het panel dat het programma Kwaliteit van het bestaan controleert.