Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1856/99 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Uitvoering van het operationeel programma voor gezondheid en voorzorg van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1856/99 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Uitvoering van het operationeel programma voor gezondheid en voorzorg van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1856/99 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Uitvoering van het operationeel programma voor gezondheid en voorzorg van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0034 - 0034


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1856/99

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(12 oktober 1999)

Betreft: Uitvoering van het operationeel programma voor gezondheid en voorzorg van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland

Uit het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op een vroegere vraag van mij is gebleken dat de uitvoering van het operationeel programma voor gezondheid en voorzorg van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland problemen oplevert en dat de daarvoor uitgetrokken middelen zeer traag worden opgenomen.

Kan de Commissie zeggen hoeveel van de vastgestelde kredieten op dit ogenblik zijn opgenomen, of de problemen met de uitvoering van het programma zijn opgelost en zo neen, wat de oorzaak is van de aanzienlijke vertragingen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(18 november 1999)

Van de middelen die beschikbaar zijn voor het programma inzake gezondheidszorg dat ressorteert onder het communautaire bestek voor Griekenland voor de programmeringsperiode 1994-1999, is momenteel 41 % opgenomen.

Dit lage percentage houdt verband met de trage start van dit programma. Bovendien is een belangrijk deel van de betrokken financiële middelen bestemd voor de toerusting van ziekenhuizen die worden gebouwd in het kader van de regionale programma's, zodat het tempo van de besteding van die middelen afhankelijk is van de vorderingen bij de bouwwerkzaamheden.

Volgens de informatie die de Griekse autoriteiten aan de Commissie hebben verstrekt, is voor alle betrokken projecten reeds een contract ondertekend of nagenoeg gereed voor ondertekening. Gezien de aard van deze projecten, waarbij het hoofdzakelijk gaat om de aanschaf van apparatuur en de realisering van kleine medische infrastructuurvoorzieningen, mag worden verwacht dat de hiervoor uitgetrokken kredieten binnen de gestelde termijn volledig zullen kunnen worden opgenomen.

Wat de opleidingsmaatregelen betreft, zijn in de eerste jaren vertragingen ontstaan doordat systemen en procedures moesten worden ontwikkeld om de opleidingen te verbeteren en doordat er aanpassingen nodig waren om beter te kunnen voldoen aan de sterk gespecialiseerde behoeften op het gebied van de gezondheidszorg. Momenteel worden deze maatregelen op bevredigende wijze uitgevoerd en de Griekse autoriteiten verwachten dan ook dat de betrokken kredieten volledig zullen kunnen worden besteed.