Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2029/99 van Béatrice Patrie (PSE) aan de Commissie. Communautaire subsidies voor schoolmelk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2029/99 van Béatrice Patrie (PSE) aan de Commissie. Communautaire subsidies voor schoolmelk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2029/99 van Béatrice Patrie (PSE) aan de Commissie. Communautaire subsidies voor schoolmelk.

Publicatieblad Nr. 170 E van 20/06/2000 blz. 0140 - 0140


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2029/99

van Béatrice Patrie (PSE) aan de Commissie

(3 november 1999)

Betreft: Communautaire subsidies voor schoolmelk

In de pers en door verscheidene verenigingen wordt erop gewezen dat de communautaire subsidies voor schoolmelk bij besluit van de Europese Commissie zijn verlaagd en dat er plannen zijn de subsidies verder te verlagen.

Volgens deskundigen en specialisten op het gebied van kindervoeding is melk echter van wezenlijk belang voor de groei van kinderen en heeft de verstrekking van melk op school nog steeds zin voor bepaalde categorieën van de bevolking wier voedingspatroon te eenzijdig en te onevenwichtig is.

Dit voornemen, dat zowel vanuit het gezichtspunt van de landbouw als van de volksgezondheid verontrustend is, vraagt om commentaar:

1. De Raad van landbouwministers van 14 en 15 juni 1999 sprak de mening uit dat de consumptie van melk gestimuleerd moet worden vanwege de grote voedingswaarde ervan, vooral voor kinderen en jongeren.

Waarom neemt de Commissie tegen de algemene opvatting van de lidstaten in een besluit dat de verstrekking van melk op school ter discussie kan stellen?

2. Waarom neemt de Commissie uit benepen begrotingsoverwegingen het risico dat de gezondheid van de Europese kinderen wier voeding door melkverstrekking op school wordt aangevuld in gevaar wordt gebracht, juist nu de volksgezondheid door het Verdrag van Amsterdam tot horizontaal communautair beleidsonderdeel is verheven?

3. Hoe kan de melkconsumptie vanuit het oogpunt van de financiering gezien efficiënt worden gestimuleerd tegen kosten die gezien de beschikbare algemene begrotingsmiddelen redelijk zijn? Zou in dit verband overwogen kunnen worden de betrokken subsidies van de begroting voor het landbouwbeleid over te brengen naar die voor de volksgezondheid, zodat de melkverstrekking kan blijven bestaan binnen het kader van de bestaande begrotingsruimte?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2029/99 en E-2054/99

(9 december 1999)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.