Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Parkeergarage aan de Via Sacchi te Rome en niet-naleving van de milieueffectrapportagerichtlijn door de regio Lazio.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Parkeergarage aan de Via Sacchi te Rome en niet-naleving van de milieueffectrapportagerichtlijn door de regio Lazio.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Parkeergarage aan de Via Sacchi te Rome en niet-naleving van de milieueffectrapportagerichtlijn door de regio Lazio.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0087 - 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/99

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(12 november 1999)

Betreft: Parkeergarage aan de Via Sacchi te Rome en niet-naleving van de milieueffectrapportagerichtlijn door de regio Lazio

De regio Lazio heeft onlangs het groene licht gegeven voor werkzaamheden voor de aanleg van een grote ondergrondse parkeergarage aan de Via Sacchi te Rome, in een gebied dat van uit hydrogeologisch opzicht buitengewoon kwetsbaar is en ook bescherming verdient vanwege de grote hoeveelheid archeologische overblijfselen. De grote parkeergarage zal maar liefst tien ondergrondse verdiepingen tellen. De werkzaamheden werden op last van de de regionale milieuinspecteur opgeschort, ofschoon er al een begin met de bouw was gemaakt, want het bleek te ontbreken aan een milieueffectrapportage. Daarom waren er veel protesten gerezen bij de omwonenden, die wezen op de gevaren voor de stabiliteit van de reeds bestaande gebouwen.

1. Is de Commissie niet van mening dat dit voorval voor de zoveelste maal de dringende noodzaak aantoont dat de regio Lazio gevolg geeft aan de nationale Italiaanse wetgeving en dat hierin op zijn beurt uitvoering wordt gegeven aan richtlijn 85/337/EEG(1) en de diverse wijzigingen daarop?

2. Is zij niet van mening dat de niet-naleving van deze wetgeving door de regio Lazio niet mag worden beschouwd als een tekortkoming van de zijde van de Italiaanse autoriteiten?

3. Acht zij het wenselijk dat geverifieerd wordt of bovengenoemd project al dan niet valt onder een der categorieën genoemd in richtlijn 85/337/EEG, waarvoor een milieueffectrapportage bindend voorgeschreven is?

4. Wat denkt zij van dit geval?

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(9 december 1999)

Op grond van de door het geachte parlementslid verstrekte informatie is de Commissie van mening dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om in dit geval op te treden.

Met name hebben de regionale overheden, zoals het geachte parlementslid verklaart, de werkzaamheden aan het project stilgelegd omdat er geen milieueffectrapportage (MER) had plaatsgevonden. Er worden dus kennelijk op nationaal niveau maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de eventuele verplichtingen krachtens Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten worden nagekomen.

Wat de implementatie van Richtlijn 85/337/EEG in de regio Lazio in het algemeen betreft, kan worden opgemerkt dat de regio Lazio bij Deliberazione della giunta regionale 30 giugno 1998 nr. 3099 op regionaal niveau uitvoering heeft gegeven aan het Decreto del Presidente della Repubblica 12 april 1996 atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale dat de voorschriften bevat met betrekking tot de projecten van bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG waarvoor de regio's volgens het Italiaanse recht bevoegd zijn. Bijgevolg kan er van worden uitgegaan dat in de regio Lazio het gedeelte van Richtlijn 85/337/EEG waarvoor de regio's volgens het Italiaanse recht bevoegd zijn, is geïmplementeerd en wordt toegepast. De vraag of Richtlijn 85/337/EEG in Italië op regionaal niveau in het algemeen correct is omgezet, wordt door de Commissie onderzocht in het kader van inbreukprocedures.