Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2098/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Niet-naleving door een lidstaat van de ICCAT-aanbevelingen inzake tijdelijke opschorting van de visserij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2098/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Niet-naleving door een lidstaat van de ICCAT-aanbevelingen inzake tijdelijke opschorting van de visserij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2098/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Niet-naleving door een lidstaat van de ICCAT-aanbevelingen inzake tijdelijke opschorting van de visserij.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0090 - 0091


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2098/99

van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie

(19 november 1999)

Betreft: Niet-naleving door een lidstaat van de ICCAT-aanbevelingen inzake tijdelijke opschorting van de visserij

Zoals blijkt uit het werkdocument van de Commissie SEC(1998) 447 van 17 maart 1998 bestond de Ierse vloot voor visserij op witte tonijn (Thunnus alalunga) in 1997 uit 11 vaartuigen toegerust met drijfnetten. Uit de in het bezit van de Commissie zijnde lijst van vaartuigen die toestemming hebben om op tonijn te vissen met drijfnetten en ander vistuig, valt echter op te maken dat deze vloot in het jaar 1999 werd uitgebreid tot 18 vaartuigen met drijfnetten en 16 vaartuigen met ander vistuig. Deze stijging van het aantal vaartuigen betekent niet alleen een flagrante schending van verordening (EG) nr. 1239/98(1) betreffende het afschaffen van drijfnetten, doch tevens van de ICCAT-aanbeveling om de visserijactiviteiten van de verschillende vloten gedurende de periode 1993-1995 niet te verhogen. De Commissie heeft de ICCAT toegezegd deze aanbeveling na te leven. Het feit dat de Commissie tot op heden deze aanbeveling niet in interne regelgeving heeft omgezet ontslaat de lidstaten van de EU niet van de verplichting om deze aanbeveling te eerbiedigen, zoals ondubbelzinnig werd bevestigd door de voormalig directeur-generaal van DG XIV, de heer Cavaco, in een mededeling betreffende de aanbevelingen van de NEAFC. Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

Wat denkt zij te doen om de uitbreiding van de visserij op witte tonijn door de Ierse visserijvloot een halt toe te roepen?

Hoe denkt zij deze lidstaat te verplichten tot naleving van verordening (EG) nr. 1239/98 en de ICCAT-aanbevelingen en welke sancties denkt zij aan Ierland op te leggen wegens deze ernstige en voortdurende schending van communautaire en internationale regels en het in gevaar brengen van het voortbestaan van witte tonijnpopulaties, in strijd met deze aanbevelingen?

Wanneer denkt de Commissie de ICCAT-aanbevelingen om te zetten in interne communautaire regelgeving teneinde te voorkomen dat het uitblijven van regelgeving wordt gebruikt als excuus om de visserijactiviteit op te voeren?

(1) PB L 171 van 17.6.1998, blz. 1.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(9 december 1999)

De geachte afgevaardigde wordt verwezen naar de antwoorden op haar schriftelijke vragen P-1537/99(1) en P-2067/99(2).

De Commissie werkt aan voorstellen voor verordeningen tot omzetting van de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van de tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) en van andere multilaterale organisaties voor het beheer van de tonijnachtigen. De voorstellen voor verordeningen zouden in januari 2000 door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

(1) PB C 170 E van 20.6.2000.

(2) Zie blz. 82.