Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2112/99 van SIR Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie. Luchtverkeersleiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2112/99 van SIR Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie. Luchtverkeersleiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2112/99 van SIR Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie. Luchtverkeersleiding.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0093 - 0093


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2112/99

van SIR Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie

(22 november 1999)

Betreft: Luchtverkeersleiding

Welke besprekingen heeft de Europese Commissie gevoerd met de betrokken ministeries van de lidstaten over de problemen en vertragingen in verband met de luchtverkeersleiding? Wat is de aard van deze besprekingen?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2106/99, E-2107/99, E-2108/99, E-2109/99, E-2110/99, E-2111/99, E-2112/99, E-2113/99, E-2114/99, E-2115/99, E-2116/99 en E-2117/99

(20 december 1999)

De Commissie heeft een mededeling gepubliceerd(1) over de huidige situatie inzake vertragingen in het luchtverkeer en over nieuwe initiatieven die moeten worden ondernomen om de Gemeenschap te voorzien van het luchtverkeersbeheersysteem (ATM, Air Traffic Management) dat het nodig heeft voor het goede functioneren van de interne markt. Dit document, dat op 1 december 1999 werd goedgekeurd en aan de Raad en aan het Parlement voorgelegd, beantwoordt de meeste vragen van de geachte afgevaardigde.

Bij het opstellen van deze mededeling heeft de Commissie nauw samengewerkt met de betrokken partijen, met name gebruikers van het luchtruim, luchthavens, personeel en leveranciers van luchtverkeersdiensten, via hun representatieve organisaties. Zij heeft ook de burgerluchtvaartautoriteiten van alle lidstaten geraadpleegd over de verschillende maatregelen die moeten worden getroffen om aan de situatie te verhelpen.

Een vermindering van de vertragingen in het luchtverkeer valt in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten en hun coördinerende instantie, Eurocontrol. In deze context is het aan specialisten om operationele procedures en technische verbeteringen te definiëren en toe te passen. De rol van de Gemeenschap ligt er vooral in te zorgen voor het organisatiekader op nationaal en Europees niveau, zodanig dat dergelijke oplossingen door iedereen worden aanvaard en op een gecoördineerde en consistente wijze toegepast. Daarom heeft de Gemeenschap in 1998 besloten tot Eurocontrol toe te treden om politieke invloed te kunnen uitoefenen op deze organisatie. De onderhandelingen daartoe zijn vrijwel voltooid, maar het kan nog verschillende jaren duren voor de goedkeuringsprocedures zijn voltooid. De Commissie zal derhalve vragen om een vroegtijdige uitoefening van het lidmaatschap van de Gemeenschap.

Het document ATM-2000-strategie is opgesteld door Eurocontrol en deze organisatie is derhalve verantwoordelijk voor de goedkeuring en uitvoering van de daarin opgenomen voorstellen. De Commissie heeft bijgedragen aan het opstellen van dit document, samen met luchtvaartgebruikers, lidstaten en internationale organisaties. De Commissie ondersteunt de algemene doelstellingen en strategische beginselen die in dit document worden aangegeven, maar vraagt zich af of niet meer werk moet worden verzet om een gedegen, betrouwbaar en robuust plan te ontwikkelen betreffende de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om de geschatte verdubbeling van het luchtverkeer tegen 2015 aan te kunnen.

(1) COM(1999) 614.