Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2186/99 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Schending van het communautaire douanehandvest.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2186/99 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Schending van het communautaire douanehandvest.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2186/99 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Schending van het communautaire douanehandvest.

Publicatieblad Nr. 203 E van 18/07/2000 blz. 0147 - 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2186/99

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(29 november 1999)

Betreft: Schending van het communautaire douanehandvest

De communautaire douanewetgeving is van toepassing op het vervoer en de opslag in vrije douanedepots van communautaire goederen waarop vereenvoudigde procedures en formuleringen van toepassing zijn.

De uitvoering van de communautaire verordeningen en het communautaire douanehandvest in Griekenland is het werk van de plaatselijke douanekantoren en douaneautoriteiten, maar ook de Havenorganisatie van Piraeus draagt hierbij een deel van de verantwoordelijkheid.

Het is duidelijk dat zowel het vervoer van goederen als de voorlopige opslag ervan in depots die voor van invoerrechten bevrijde goederen bestemd zijn geen verandering brengt in de status van deze goederen en de wijze waarop zij worden behandeld: dit moet geschieden aan de hand van de vereenvoudigde procedures.

Ondernemingen die actief zijn op het gebied van het vervoer van communautaire goederen hebben herhaaldelijk aan de douaneautoriteiten, en in het bijzonder aan de douaneautoriteiten van Piraeus en aan de Havenorganisatie van Piraeus verzocht om gebruik te kunnen maken van de pier van Piraeus of een andere plaats voor de opslag van communautaire goederen, waarop de vereenvoudigde procedures van toepassing zijn. Zulks omdat het wenselijk is dat de betrokkenen worden vrijgesteld van herhaaldelijke verplaatsingen, verhoogde uitgaven, vertragingen en dergelijke.

Zowel de douaneautoriteiten als de Havenorganisatie van Piraeus voeren diverse redenen aan waarom zij deze procedures niet kunnen toepassen op het vervoer en de opslag van communautaire goederen.

Is de Commissie van plan een onderzoek in te stellen naar de situatie met betrekking tot het vervoer en de opslag van communautaire goederen en de weigering om de vereenvoudigde procedures toe te passen in gevallen waarin dit eigenlijk verplicht zou zijn?

Welke initiatieven denkt de Commissie te nemen in verband met deze flagrante schending van de communautaire wetgeving in Griekenland, en in het bijzonder in verband met de onjuiste toepassing van de communautaire verordeningen en het communautaire douanehandvest door de douaneautoriteiten en de Havenorganisatie van Piraeus?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(20 december 1999)

Het geachte parlementslid gelieve kennis te nemen van het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-762/98 van de heer Georg Jarzembowski(1).

De Commissie voegt daaraan toe dat zij inmiddels op 26 augustus 1999 een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht, overeenkomstig artikel 226 (ex artikel 169) van het EG-Verdrag. Indien Griekenland dit advies niet opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

(1) PB C 323 van 23.10.1998.