Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2574/99 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Commerciële reclamevoorschriften in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2574/99 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Commerciële reclamevoorschriften in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2574/99 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Commerciële reclamevoorschriften in Italië.

Publicatieblad Nr. 280 E van 03/10/2000 blz. 0075 - 0076


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2574/99

van Bill Miller (PSE) aan de Commissie

(11 januari 2000)

Betreft: Commerciële reclamevoorschriften in Italië

Volgens mij zijn de voorschriften van de Italiaanse regering voor het adverteren van NRT-patches (nicotine replacement therapy-patches) strenger dan die in andere lidstaten. Als gevolg hiervan

moet de reclame voor NRT-patches, die bedoeld is om in heel Europa te worden verspreid en die ten doel heeft rokers die met roken willen stoppen, daarvoor methoden aan de hand te doen, opnieuw worden bewerkt om aan de Italiaanse voorschriften te voldoen. Reclame uit andere lidstaten echter die via satelliet of kabel in Italië wordt verspreid, hoeft niet aan dezelfde voorschriften te voldoen. Bijgevolg gelden in Italië voor reclame voor NRT-patches (die de volksgezondheid bevorderen) beperkingen in vergelijking met reclame voor dezelfde producten in de andere lidstaten. Dit is een belemmering voor de vrijeinformatieverstrekking aan rokers in Italië over de voordelen die het gebruik van NRT-patches bij het stoppen van roken voor de gezondheid oplevert.

Is de Commissie niet van mening dat de Italiaanse reclamebepalingen haaks staan op de doelstelling die daarmee wordt nagestreefd, namelijk de bescherming van de volksgezondheid? Zo ja, is de Commissie bereid de opening van een inbreukprocedure tegen Italië in verband met deze voorschriften in overweging te nemen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(11 februari 2000)

Bij de producten welke door personen die aan nicotine verslaafd zijn worden gebruikt om van het roken af te komen, gaat het om geneesmiddelen. Wat betreft de wijze waarop zij moeten worden voorgeschreven en de mogelijkheid om daarvoor publieksreclame te maken, nemen de lidstaten verschillende standpunten in. In sommige lidstaten kunnen deze medicijnen alleen op doktersrecept worden verkregen, terwijl dat in andere niet het geval is. Wat het maken van reclame betreft geldt voor deze geneesmiddelen, ook vanwege het doel waarvoor zij gebruikt worden, namelijk om mensen te helpen van het roken af te komen, een afwijking voor zover in het algemeen voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd geen publieksreclame mag worden gemaakt. Zo is in de meeste lidstaten publieksreclame daarvoor dus toegestaan.

Publieksreclame voor geneesmiddelen is vastgelegd in Richtlijn 92/28/EG van de Raad van 31 maart 1992, betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik(1) waarin de eisen zijn geharmoniseerd. In artikel 4b) van deze richtlijn is gesteld dat in de reclame tenminste de benaming van het geneesmiddel moet voorkomen, terwijl deze reclame tevens de gegevens moet bevatten die voor een goed gebruik van het geneesmiddel onontbeerlijk zijn alsmede een uitdrukkelijk en leesbaar verzoek om aandachtig de bijsluiter c.q. de tekst op de buitenverpakking te lezen.

Om de volksgezondheid te beschermen wordt publieksreclame voor geneesmiddelen in alle lidstaten zeer streng gecontroleerd. Met inachtneming van het vastgelegde wettelijke kader is het mogelijk dat de boodschappen welke in de verschillende lidstaten worden verspreid qua inhoud of lengte verschillend zijn.

Voorzover de Commissie niet over voldoende informatie beschikt om na te kunnen gaan of in het geval van de bovengenoemde publicitaire boodschappen de Italiaanse regelgeving ingaat tegen de doelstellingen van de bescherming van de volksgezondheid en het vrije verkeer van goederen, zal zij contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten om aanvullende inlichtingen te verkrijgen.

(1) PB L 113 van 30.4.1992.