Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2622/99 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouwproject in de Valle de Bustarviejo (Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2622/99 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouwproject in de Valle de Bustarviejo (Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2622/99 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouwproject in de Valle de Bustarviejo (Spanje).

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0083 - 0084


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2622/99

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: Bouwproject in de Valle de Bustarviejo (Spanje)

Een particuliere onderneming is van plan een hotel te bouwen in de Valle de Bustarviejo (Comunidad de Madrid, Spanje), en om preciezer te zijn, in het Tejera-gebied, dat als geheel is bestempeld als speciale beschermde zone waar niet gebouwd mag worden.

Volgens de burgemeester van Bustarviejo zijn alle vergunningen die vereist zijn volgens de departementen van Milieu en Openbare Werken en van de gemeente afgegeven.

Leden van milieuorganisaties, culturele en vrouwenorganisaties, jachtverenigingen en boerenorganisaties hebben er echter op gewezen dat er geen milieueffectrapportages zijn uitgevoerd met betrekking tot de plaatselijke flora en fauna, waaronder vele beschermde soorten. Zij zijn van mening dat de uitvoering van het project zeer negatieve gevolgen zal hebben voor de vallei, niet alleen voor het oog maar ook voor het milieu, omdat het benodigde water aan een beek of put zal worden onttrokken. Zij stellen dat het jaarlijks onttrekken van 7.000 kubieke meter water gevolgen zal hebben voor de landbouw, veehouderij en bosbouw en dat er een reëel gevaar dreigt dat de afvalstoffen van meer dan honderd personen de beek in de vallei zullen vervuilen.

Zou de Commissie, gezien het feit dat de lokale actiegroep van LEADER in de Sierra Norte van de Comunidad de Madrid 16 miljoen peseta=s aan dit project bijdraagt, kunnen nagaan of in dit concrete geval richtlijn 85/337/EG(1) inzake milieueffectrapportage en richtlijn 92/43/EG (de habitatrichtlijn)(2) worden nageleefd, en of het project niet in strijd is met de milieudoelstellingen van het LEADER-programma?

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(10 februari 2000)

De vergunning om de jeugdherberg in het sportcentrum en natuurgebied te bouwen is door het stadhuis van de gemeente Bustarviejo aan de projectontwikkelaar Valle de los abedules S.L verleend en maakt deel uit van het noodzakelijke dossier zodat de plaatselijke actiegroep Galsinma een door de communautaire fondsen medegefinancierde subsidie kan toekennen.

De communautaire steun wordt toegekend op voorwaarde dat de overheid de exploitatie van deze jeugdherberg toestaat met inachtneming van alle uitvoeringswetgeving.

De nationale wetgeving, die de basis is van de uitvoeringsverordeningen voor de bouw- en exploitatievergunning moet rekening houden met de communautaire richtlijnen.

Tot de vereiste voorwaarden behoort de verplichting te voldoen aan de in het door de Dirección General de Educacion y prevención Ambiental opgesteld verslag vastgestelde voorwaarden. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan geen exploitatievergunning worden verstrekt. Er zij op gewezen dat het dorp Bustarviejo zeer dicht bij (op één of twee kilometer afstand) de plaats Cuenca del Rio Lozoya y Sierra Norte, ES3110002 ligt, die door Spanje is voorgesteld als een plaats van communautair belang in het netwerk Natura 2000, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Aan de hand van de door de geachte afgevaardigde verstrekte informatie, alsmede op grond van de argumenten van de milieuverenigingen en andere die in haar vraag zijn vermeld kan de Commissie niet tot de bevinding komen dat de communautaire Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 inzake milieu-effectrapportage van bepaalde overheids- en particuliere projecten en Richtlijn 92/43/EG niet in acht zijn genomen.