Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2625/99 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. EU-middelen voor de aardbeving in Umbrië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2625/99 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. EU-middelen voor de aardbeving in Umbrië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2625/99 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. EU-middelen voor de aardbeving in Umbrië.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0084 - 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2625/99

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: EU-middelen voor de aardbeving in Umbrië

Na de aardbeving die Umbrië in september 1997 heeft geteisterd, leven duizenden mensen die door de beving hun huis hebben verloren, nog steeds in containers. Op enkele historische monumenten na is met de wederopbouw van het getroffen gebied nog niet begonnen en deze mensen staan bij het begin van de nieuwe winter letterlijk en figuurlijk nog steeds in de kou. De Europese Unie heeft nochtans financiële middelen uitgetrokken om de slachtoffers van deze natuurramp te helpen.

Kan de Commissie mededelen:

1. of zij de voor de aardbeving van 1997 uitgetrokken middelen inderdaad aan de Italiaanse staat heeft overgemaakt,

2. om welk bedrag het gaat,

3. welke bestemming de bedragen in kwestie hebben gekregen,

4. of de steun daadwerkelijk is gebruikt,

5. of zij het niet nodig acht een enquêtecommissie in te stellen om de door de aardbeving getroffen bevolking te hulp te komen en te onderzoeken of de communautaire middelen daadwerkelijk zijn gebruikt voor hulp aan de mensen die hun huis hebben moeten verlaten en voor de wederopbouw?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(17 februari 2000)

Bij beschikkingen van de Commissie van 4 augustus 1998 houdende wijziging van de beschikkingen ter goedkeuring van de enige programmeringsdocumenten (EPD) voor de communautaire structurele maatregelen in de regio's Marken en Umbrië uit hoofde van doelstelling 5b, hebben de nationale

overheden en de Commissie nieuwe maatregelen van bovengenoemde programmeringsdocumenten vastgesteld, teneinde bij te dragen aan de wederopbouw van de door de aardbeving in 1997 getroffen gebieden. In bovengenoemde beschikkingen werd de toekenning van extra financiële middelen van 500 miljoen vastgesteld, waarvan 325 voor het EPD van de regio Umbrië en 175 voor het EPD van de regio Marken. Deze middelen kwamen met name uit de solidariteitsbijdrage van de andere Italiaanse regio's die hadden ingestemd met een vermindering van de oorspronkelijk voor hen bestemde steun uit de communautaire fondsen. Alleen al in de regio Umbrië is de bijdrage van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL)- afdeling Oriëntatie 190 miljoen euro, waarvan de bijdrage van EFRO 102 miljoen bedraagt. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) draagt, wat het resterende bedrag betreft, bij tot gerichte opleidingsacties.

Wat de bestemming van deze fondsen betreft in de beide regio's, beogen de door het EOGFL medegefinancierde maatregelen de wederopbouw van het productiepotentieel van de landbouwbedrijven, de hoofdverblijven van de landbouwers, de landbouwinfrastructuren en de restauratie van het architectureel erfgoed van de landbouwsteden. De door het EFRO medegefinancierde maatregelen beogen enerzijds de wederopbouw van het niet-landbouwproductiepotentieel en de infrastructuren in verband met de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en anderzijds de wederopbouw en restauratie van het openbaar en particulier architectureel erfgoed (geïntegreerde projecten). Deze maatregelen komen slechts voor steun in aanmerking in de door de aardbeving getroffen gebieden.

De Commissie wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de gebruiksmodaliteiten van de Structuurfondsen in het kader van het partnerschap en met name via de follow-up comités waaraan deze deelnemen. Wat de regio Umbrië betreft, is dit comité het laatst op 9 december 1999 bijeengekomen en is het comité in dit kader op de hoogte gesteld van het feit dat de regio in staat was alle middelen binnen de reglementair vastgestelde termijnen te gebruiken.

Aangezien de wederopbouwmaatregelen niet vóór de uiterste datum van 31 december 2001 zullen zijn afgesloten, zijn de gegevens over de stand van zaken van de werkzaamheden noch compleet noch definitief. Volgens een recente raming evenwel heeft de regio tot nu toe ongeveer 3 000 wederopbouwprojecten geselecteerd en gefinancierd, waarvan een derde momenteel in de praktijk wordt uitgevoerd. De Commissie is in dit stadium niet voornemens een ad hoc enquêtecommissie in het leven te roepen, aangezien zij de follow-up van en de controles op deze in het door de verordeningen betreffende de maatregelen van de Structuurfondsen vastgesteld kader verrichte acties, voldoende acht.