Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2649/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Jongste ontwikkelingen rond het URBAN-programma te Rome.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2649/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Jongste ontwikkelingen rond het URBAN-programma te Rome.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2649/99 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Jongste ontwikkelingen rond het URBAN-programma te Rome.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0001 - 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2649/99

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: Jongste ontwikkelingen rond het URBAN-programma te Rome

Kan de Commissie, naar aanleiding van mijn vorige vraag E-0568/99(1) en gezien het antwoord daarop van 3 mei 1999 van Commissielid Wulf-Mathies, zeggen:

1. of de opgelopen vertragingen hebben geleid tot verlaging van de door de Commissie verstrekte kredieten;

2. of de gemeente Rome, zoals de Commissie had voorzien, sinds eind april een deel van de achterstand heeft ingelopen en voor 70 % van de begroting vastleggingen heeft gedaan;

3. of het niet mogelijk is vergelijkende cijfers over de andere lidstaten te verkrijgen;

4. hoe de definitieve balans eruit ziet?

(1) PB C 370 van 21.12.1999, blz. 63.

Aanvullend antwoordvan de heer Barnier namens de Commissie

(31 oktober 2001)

De kredieten voor het programma voor Rome dat in de periode 1994-1999 is goedgekeurd in het kader van het communautaire initiatief voor de stedelijke gebieden (Urban), zijn niet verlaagd. Volgens de meest recente gegevens die door de Italiaanse autoriteiten zijn verstrekt, zijn de in de periode tot en met 31 december 1999 door de gemeente Rome aangegane betalingsverplichtingen gelijk aan het totale bedrag dat in het kader van dit initiatief beschikbaar is. Nog tot en met 31 december 2001 kunnen de verantwoordelijke autoriteiten betalingen verrichten ten laste van de bijstand die de Structuurfondsen voor de programmeringsperiode 1994-1999 hebben toegekend. Het is dus nog te vroeg om een definitieve balans van Urban op te maken.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken bij de uitvoering van Urban 1994-1999 in de onderscheiden lidstaten.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>