Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2700/99 van Alexander de Roo (Verts/ALE), Torben Lund (PSE) en Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2700/99 van Alexander de Roo (Verts/ALE), Torben Lund (PSE) en Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2700/99 van Alexander de Roo (Verts/ALE), Torben Lund (PSE) en Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0041 - 0042


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2700/99

van Alexander de Roo (Verts/ALE), Torben Lund (PSE) en Cristina García-Orcoyen Tormo (PPE-DE) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: Herziening van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Artikel 6, lid 3, sub b) van richtlijn 94/62/EG(1), die in 1994 na langdurige onderhandelingen is aangenomen, luidt:

Uiterlijk zes maanden vóór het einde van de in lid 1, onder a), bedoelde eerste fase van vijf jaar stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid taakstellingen (EN: targets) vast voor de tweede fase van vijf jaar, bedoeld in lid 1, onder c). Deze procedure zal daarna om de vijf jaar worden herhaald.

Artikel 6, lid 1, sub c) luidt:

Uiterlijk tien jaar na de uiterste datum voor de omzetting van deze richtlijn wordt een percentage van het verpakkingsafval teruggewonnen en gerecycleerd dat nader door de Raad zal worden bepaald volgens lid 3, onder b), met het doel de in de punten a) en b) genoemde streefcijfers (EN: targets) aanzienlijk te verhogen.

Wanneer zal de Commissie, gezien deze duidelijke, in een wetstekst vastgelegde toezegging van de Raad en het EP om de streefcijfers aanzienlijk te verhogen in een voorstel dat eind 1999 of begin 2000 gepubliceerd zou moeten worden, haar voorstel voor een herziening van de richtlijn voorleggen aan het EP en de Raad?

Zal de Commissie, meer in het bijzonder wat betreft de streefcijfers, hierin een gemeenschappelijke doelstelling voor recycling en hergebruik opnemen?

(1) PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(16 maart 2000)

De verplichting om de streefcijfers inzake terugwinning en recycling grondig te herzien, is opgenomen in artikel 6, lid 3, onder b), en artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 94/62/EG van het Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval. Het compromis dat na lange discussies door het Parlement en de Raad werd bereikt, bestond uit een eerste reeks becijferde doelstellingen voor terugwinning en recycling, die tegen midden 2001 moeten worden gerealiseerd, en een verbintenis van de communautaire wetgever om de streefcijfers aanzienlijk te verhogen in een tweede fase die loopt tot midden 2006.

Bij de verpakkingsketen zijn heel wat mensen en organisaties betrokken, zoals het bedrijfsleven, de consumenten, de milieuorganisaties en de autoriteiten. Zij hebben een hele reeks uiteenlopende belangen. Daardoor is het nodig een kader voor dialoog op te zetten teneinde tot een evenwichtige benadering te komen. Dankzij dit proces kan de Commissie de situatie correct inschatten en mogelijke oplossingen uitwerken om de richtlijn effectiever te maken. Verscheidene opties zijn aan de betrokken partijen en de lidstaten voorgelegd en met hen besproken, maar de uiteindelijk door de Commissie voor te stellen maatregelen worden nog intern bestudeerd.

Het herzieningsproces neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd verwacht. De Commissie neemt zich evenwel voor een formeel voorstel voor de herziening van de richtlijn bij de Raad en het Parlement in te dienen zodat zij de maatregelen tijdig kunnen goedkeuren.