Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2708/99 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Spaanse doelstelling 2 ‐ regio's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2708/99 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Spaanse doelstelling 2 ‐ regio's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2708/99 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Spaanse doelstelling 2 ‐ regio's.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0094 - 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2708/99

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Spaanse doelstelling 2 regio's

De Commissie heeft in oktober en november de lijsten met doelstelling 2 regio's voor de periode 2000-2006 goedgekeurd, terwijl de lijsten van 10 lidstaten nog moeten worden goedgekeurd.

Hoe staat het met de lijst met doelstelling 2 regio's uit Spanje? Heeft de Spaanse regering deze lijst binnen de gestelde termijn ingediend? Wanneer zij achterstand heeft opgelopen, hoe heeft dat dan kunnen gebeuren?

Aangezien de verordening die momenteel van kracht is, eind 1999 afloopt, luidt de vraag: wat gaan de Commissie en de lidstaten wier lijsten nog niet zijn goedgekeurd, doen om de continuïteit te waarborgen van de programma's en de start van nieuwe projecten met ingang van 1 januari 2000?

Antwoord van de heer Barnier Namens de Commissie

(24 februari 2000)

Op 1 juli 1999 heeft de Commissie de lidstaten gevraagd vóór 31 augustus 1999 een voorstel in te dienen betreffende de zones die onder doelstelling 2 zouden moeten vallen, voor de periode 2000-2006. Voor de lidstaten die begin september 1999 een voorstel voor zones van doelstelling 2 hebben ingediend dat voldoet aan Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(1), kon reeds in oktober en november 1999 een eerste besluit worden genomen.

Het voorstel van de Spaanse autoriteiten heeft de Commissie pas op 15 september 1999 ontvangen. Na het overleg met de betrokken autoriteiten is op 22 december 1999 een principieel besluit

genomen over de ontwerplijst van voor doelstelling 2 in aanmerking komende zones in Spanje. Het definitieve besluit zou worden genomen na het overleg met de drie comités overeenkomstig vorenvermelde verordening. Dat overleg heeft plaatsgevonden op 25, 26 en 31 januari 2000. De Commissie stelt het definitieve besluit in de loop van de maand februari vast.

Wat de overgang van de ene programmeringsperiode naar de andere betreft, wijst de Commissie het geachte parlementslid erop dat de eindbegunstigden, wat de bijstandspakketten van de periode 1994-1999 betreft, tot en met 31 december 1999 betalingen konden verrichten voor acties waarvoor bindende juridische en financiële bepalingen zijn vastgesteld vóór 31 december 1999. Wat de periode 2000-2006 betreft, wordt in artikel 52, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaald dat de begindatum van de subsidiabiliteit van de uitgaven onder bepaalde voorwaarden aan de datum van de indiening van de aanvraag mag voorafgaan. Daadwerkelijk betaalde uitgaven waarvoor de Commissie tussen 1 januari en 30 april 2000 een aanvraag voor een bijstandspakket heeft ontvangen die aan alle in de genoemde verordening gestelde voorwaarden voldoet, kunnen met ingang van 1 januari 2000 voor een bijdrage van de fondsen in aanmerking worden genomen.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.